یک نظر

  1. 1

    آدم غلامی

    بدون داشتن بسترهای مناسب حیات مدنی شکل نخواهد گرفت. شاید در نگرشی کلی انتخاب یا انتصاب در جوامع شرقی نتواند تغییراتی بنیادین را به همراه داشته باشد با این وصف موضوع انتخاب خود از لوازم پایه گذاری حیات مدنی و از ضروریات است هر چند فرمایشی و یا متاثر از تبلیغات جناحهای مختلف فکری یا نژادی و…. باشد اما زمانی می تواند کارگر باشد که سایر بنیادهای مورد نیاز نیز شکل گیرد بنیادهایی که ضامن حداکثر آزادیهای فردی و ساختارهای اجتماعی متناسب با آن باشند. با سپاس

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.