یک نظر

  1. 1

    همراه

    ازبابت این فاجعه ویرانگر تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد ؟ازبابت این همه بی تفاوتی مردم اورامانات ومخصوصا مردم پاوه که خود یکی ازانان میباشم بسیار شرمگینم !ازبابت این همه ادمهای ادم نما که جزمصالح خویش چیزی درقاموس انان یافت نمی شود بسیار مغمومم !ازبابت نسل های اینده که چگونه شرایط زیست انان راتباه میکنیم بسیار در عذابم !ازبابت زندگی در درمیان انانیکه خودرا به دروغ اشرف مخلوقات می خوانند بسیار بسیارمنزجرم!ازبابت این همه بیچارگی خویش بسیار از خویش متنفرم!ای کاش زاده نمی شدم تامجبور به دیدن وتحمل کردن این همه عذاب باشم…درگوشه ای ازدنیا قویترها ضعیفان راپاره پاره میکنند درگوشه ای دیگر طمع ورزان فردای ایندگان را به صلابه میکشند چه تفاوتی بین قاتلان امروز وفردا وجوددارد؟؟!

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.