یک نظر

 1. 1

  عدنان مرادی

  جناب آقای رحیمی بسیاری از کوتاە فکری های موجود در استان کرمانشاە باعث گردیدە نویسندگان کورد زبان برای انتشار آثارشان دست بە دامن سایر استان ها شوند و این بە خاطر این است کە صدور مجوز از سوی ارشاد استان کرمانشاە بر مبنای نظر شخصی است نە بر مبنای قانون.
  نکتە ای کە لازم است بیان گردد خرید کتاب ناشران نیز از سوی ارشاد استان و شهرستان بنا بر سفارش بودە و ناشرانی کە کتاب هایشان بە مذاق روسای ادارات خوش ناید مشمول فراموشی خواهند بود حال آمار پایین شما در انتشار بیان کنندە این موضوع است کە جنابعالی بر این نکات اشراف نداشتە و اهمیتی بە این حوزە ندادە و نمی دهید.
  هموارە ادارە کل ارشاد از نظر مدیر کل یتیم بودە و کسانی منسوب می شوند کە هیچ گونە ریز بینی فرهنگی نداشتە و قدرت تعامل با هنرمندان را ندارند البتە هستند کسانی کە نور چشمی و سفارش شدەاند و گاهی حتی اشتباهی راە گم کردە و وارد پروسە فرهنگ و ارشاد شدە و کشتی بی بادبان فرهنگ را بە لجن نشانیدەاند این یتیمی شامل حال همه استان است

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.