84 Comments

 1. 58

  پاسخ دوستان

  این بیانیه را اساتید بزرگ کیهان و دوستان نوشته اند. ایرادی به آن وارد نیست چون علاوه بر جافی و هورامی از زرگری و سنسکریت و زبانهای خودشان ساخته هم استفاده شده است.

  پاسخ دادن
 2. 57

  دوستان

  بخدا هیچی حالیم نشد از این بیانیە، ندانستم بە زبان جافی نوشتە شدە است یا بە زبان هورامی.

  پاسخ دادن
 3. 56

  چەم تێژ

  من و کاک کیهان خیلی سعی کردیم بە این دوستان مکتب هورامان دیالۆگ کنیم اما نزاشتن،(ف،ش)

  پاسخ دادن
  1. 56.1

   فرشید شریفی

   با سلام خدمت مدیر محترم سایت این پیام (من و کاک کیهان خیلی سعی کردیم بە این دوستان مکتب هورامان دیالۆگ کنیم اما نزاشتن،(ف،ش))هیچ ارتباطی به بنده ندارد و جعل شده است و آنرا تکذیب میکنم لطفا یا بردارید یا توضیح مرا هم بگذارید. با تشکر

   پاسخ دادن
 4. 55

  خ عەزیزی

  سڵامەتی موازوون پەی خەڵکوو هۆرامانی بە تایبەت مامۆساکەما محەمەد فەهیم دلێ نامەکانە بێ چەمێم ڕۆشنوە بیێ.سپاس پەی مەکتەبوو هۆرامانی، دەگاگا.

  پاسخ دادن
 5. 54

  مینا (احمدی)

  ئازیزا ژنیەنما واتشا جە مەریوان جە لاو کەسێوی نەژناسیا بە نامۆ کەیهان عەزیزی تەوهین کەرا بە هۆرامانی.

  پاسخ دادن
 6. 53

  درەباسام(پاوە)

  ئازیزانم بە زووتەریچ من وێم ئاگاداربیەنان کە کاک فەرسید و کاک کەیهان عەزیزی سووکایەتیشان کەردەن بە شاعر و فەرهەنگ پاڕێزوو هۆرامانی، مامۆسا محەمەد فەهیمی. پەی ئی تەوهینا سەنەدما هەن، ئاذیچ خودوو مامۆسا محەمەد فەهیمیا.؟سپاس

  پاسخ دادن
 7. 52

  شاهو

  جه جوابو باوانو هه ورامانی! باوه ر نمه که روو راس بو!!!!
  بیانیه و ویرچه مه و هورامانی نووسیان وئیتر ئانه واته نی بو واچیان!! ئیتر ئامای ونه زه ر دای کاریوی الکی وسه رئیشه ین!!
  ئی کاره هیچ ره بتش به هیچ یاگیوه نیه ن ده زگاو ریبازی شه فاف ویش چی ئاژاوی دور وسته ن . ئا توهینی که به کارو هه رمانو زوانی هورامی جه مجه له و ویتانه وانیار وشبه که و ویتان واته نتا په ی دماجاری مه نووه تا خه لکو هورامانی جریانو فکر وپاشیل کرده ی زوانو هورامی بزانان .شمه ئامه یندی په ی رونمایی نه ک په ی تیکراروو توهینه کانتان به جوریه ته ر .

  پاسخ دادن
  1. 52.1

   باوانو هه ورامانی

   شاهو گیان!
   به بی سوز و عاتیفه تو خوا با عه قل و ئاوه ز و وانه ران که رم قازی و هه ردوه به یانه که و دوسان چه نی مه جه له و وانیاری بنیه یمی وه رو چه میشان تا بزانان کامشا فره ته ر بیریزیشان که رده ن و هه ورامان ج ویرو کامیشانه فره ته ر خزمه ت کریو. کاکه با که م خوله که رمی چه ما خه لکیه ره و جیای ئادیشان بوینمی و بفکریه یمینه و بواچم. خه لک چه میش هه نی و وریا و ژیره ن.
   سه بارهت به وانیاری . خو ئا مه جه له ج پاوه نه ده س گنو . لاو کاک سه عدیو هه ن با که سی گه ره کشه ن بسانو و بوانوشو و دماوه ویژدانش که رو قازی.
   جیا جانه یه نه حس به س قسی ویش که رو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   پاسخ دادن
 8. 51

  باوانو هه ورامانی

  دما سه ره نج:
  کاکه له گیانه کا،چن سلامیم.ئارو په ی دماجاری سه ر تاره وار سه ره نج و ویر و پشتیوانیه کی شمه م ته ماشه که ردی و لوانی دلوو بابه ته کاتان،به هه ردوه لاتانو.فره حه زم که رد.جیا جه لاگیریه کاتان که فریشان به وردبیه ی سه رو به یانه کا و جورو په یلوا ی ژیر و ئاوه زمه ندو شمه بی و فریشان سه رو ویرگه و به یانو دوسانو پاوه ی بینی و به نامی ویشانو بینی و به لام به داخو لایه نو پشتیوانو مه کته ب هورامانیان،به س به سوز و عاتیفه و به بی له یه کدای دروس و چیرو چننه نامیوه نادیارینه ” و ره نگه ن ته نیا چن که سی به چندین نامیوه” دیسان پسه به یاننامه که یشان،ته نیا تومه تیو دروی و بوختانیشا که رده ی و نیشانه شان دا که ئی فکره به س به مارای و نه مانای که سانیته ری ماناش هه نه.دیارا به شه رییه تی پیشکه وته و ژیرو ئاروی هه رزوو یاوونه ئی فکرا و وزوشان لاوه.
  به لام چیوی که چینه یاگی باسین ،هه لویستی نادیار و ناروشنو فریوه چا که سایه تیانه نه که بازنه و فه رهه نگو مه نتیقه که یه نه هه نی!!!
  هه رپاسه ده زگا و ریبازی که به بی ده نگیش لتمه ش دا نامی ویش و به پرسه کانش!!!
  هه ر پاسه که سایه تیانیوه که مه کته ب ههرامان فیلبازانه ج نامی حه یسیه تیشان که لکی خرابش هور گیرت و پی شیوه بیریزیش که رد په نه شان!!!
  دما جار سپاس

  پاسخ دادن
 9. 50

  ماکوان

  حالا دم ازطرفداری اشخاصی که زبان هورامی را ازلهجه هم کمتر کردند می کنید انان هیچ احترامی برای زبانشان قائل نیستند انها هورامی هستند لیکن وقت سخنرانی نمی تواند درست وهورامی صحبت کنند کدام کتاب وکدام سوغاتشان ؛اگربیان ونوشته هایشان اینجابیاوریم انسان ازخواندنشان شرم می کند
  سورانی وجاف به زبان هورامی پاک نگاه میکنند امادریغ ازخودی که زبانش رادوست ندارد وباافتخار سورانی صحبت میکند

  پاسخ دادن
 10. 49

  پاوه شار

  مکتب هورامان گرایی شروع شده باافکارپوشالی متوقف نمیشود کسانی هم ضدزبان هورامی باشند به زودی معرفی می شوند
  کسی دیگر نمیتواند خودش رامخفی کند وآن رازاراوه-زار ولهجه بیان کند درصورتیکه زبان هورامی ازسورانی بسیار کهنتر است این را تاریخ واسناد ومدارک میگویدمکتب ضدهورامان پافراتر بروید انچه ناگفتنی است افشاخواهدشد که چه توهین هایی به ملت وزبان هورامان کرده اید کردوهورامی زاییده برخی افراد بی همه چیزاست هورامی ریشته استوارکرداست وکردستان بدون هورامان معنانداردچراکه قدمت زبان هورامان ازتمام زبانها وگویش هاقدیمیتربودهوشاهدهمان دست نوشته ها وکتابهای یارسان وقباله هاوچندین آثاردیگراست حرکت برهم زدن جلسه فرهنگی رامن هم قبول ندارم اما درعین حال توهین به زبان وفکرهورامان هم مردوداست بچای اینهمه سبک کردن وترورشخصیت بانوشتن وکتابت به زبانت خدمت فرهنگی کن به خودتان بیایید

  پاسخ دادن
 11. 48

  باوانو هه ورامانی

  سلاویک بو کاک حه مه ره شید و ئه وانیتر
  کاکه سپا و ده ستخوشی بو هاتنت.ه سهر خه تتان.پیم وابی ئه م جوره باس و بابه تانه تایبه تن به فه رهه نگ و ئه ده ب و روشنبیری نه ته وه یه که وه و که سایه تی روشنبیر و به هه لویست ده بی بینه سه ر خه ت وکاره که له که سانی ناپسپور و نا به رپرس بگرن . ئاخر به م کاری نه زانانه هه ورامانه جوانه که مان نغرو ده بی.
  بریا باقی روشنبیر و ئاکادیمی و که سه پسپوره کان بینه سه ر خه ت و سرنجیک بخه نه سه ر بابه ته که و نه هیلن کیشه که له مه خراپتر بیت.به له سوچی ته نیایی و بی عاری و بی خه یالی دانیشتن، که س نابیته پاله وان.
  هه ورامان وه ک مه لبه ندی دیرین و ناوه ندیکی به هیزی کولتوری کوردی ده بی بچیته وه سه ر ریچکه که ی جاران و له متمانه و گه شه و ئاوه دانی دا بژیت و ئه مه ش به دابران ناکریت.

  پاسخ دادن
 12. 47

  چەم تێژ

  نظر کاروان ویسی در صفحه فیسبوک خود(یکی از امضا کنندگان بیانیه شماره 8)
  واقعآ امروز بە این مسئلە پی بردم کە هورامیها بە معنای واقعی توسط کردهای فاشیست ژنوسید شدەاند، و کودکانی را دیدم کە زبانشان هورامی بود و اصل نسبشان هورامی اما متسفانە نمیتوانستند یک کلمە بە زبان مادری خود تکلم کنند، همەی

  پاسخ دادن
 13. 46

  ته‌ته‌

  آقای شهرام عزیزی محترم
  لطفا شما خود را وکیل ریباز قلمداد ننمایید و از این جمله‌ به‌ نفع خود و رایانتان سواستفاده‌ نکنید! اتفاقا به‌ نظر بنده‌ این جمله‌ انتشارات بسیار به‌جا و محکم است . انتشارات یک مرکز خصوصی و تا حدودی تجاری است و لزومی ندارد وابسته‌ به‌ هیچ جریانی باشد. این اقدام ریباز که‌ خود را مستقل قلمداد کرده‌اند ستودنی است. لطفا واقعبین باشید و از این ریسمان بافیها دست بردارید. لطفا این آموزه‌ها را به‌ دوستان خودتان برگردانید. بهتر بود این اندرز را به‌ دوستانتان میدادید تا با آشوب و بلوا برای برهم زدن برنامه‌ مراسم رونمایی 7 جلد کتاب آن انتشارات دست به‌ غوغاآفرینی نمی زدند و همزمان اطاق فکرشان مشغول آن نوشته‌ آبکی نمیشد!!!!!!

  پاسخ دادن
 14. 45

  شهرام عزيزي

  عاليجنابان
  مردم فرهنگي و راست بين و حقيقت دوست هورامان
  با سلام و ارادت
  دوستان عزيزي كه خود را مورد هجمه دوستان فرهنگي و نويسندگان مكتب هورامان ديده اند در متن بيانيه از انتشارات ريباز درخواست جواب كرده اند:
  اين متن گزارش رونمايي مذكور است كه در وبلاگ هورامان هانه برچم يعني سخنگوي انتشارات ريباز آمده است:
  “انتشارات ڕێباز، مرکزی کاملاً مستقل برای چاپ و نشر کتاب بوده‌ و به‌ هیچ جریان فکری و سیاسی و اجتماعی خاصی وابسته‌ نبوده‌ و خود را محدود به‌ منطقه‌ خاصی نمی داند”
  همانطور كه مشخص است سخنان افراد سخنران را تاييد نكرده و خود را وابسته به هيچ جرياني نمي داند.
  از افرادي هم كه آقاي احسن رشيدي عزيز گفته اند يكي از آنها و در واقع صاحب انتشارات ريباز هم همين است كه جواب داده اند و خود را وابسته به هيچ كس ندانسته است. حال جواب دوستان عزيز چيست.
  باز هم در طبل بي عاري خود زده و التماس راي كرده و به افراد زنگ مي زنند كه تو را خدا برويد و نظر بگذاريد يا به خود آمده و تسليم واقعيت مي گردند.
  آقاين عزيز دست برداريد، چرا كه زشت است تلفن زدن و درخواست نظر دادن.!!!!!!!!!!

  پاسخ دادن
  1. 45.1

   هانه برالوو

   شهرام خان عزیزی که بی شک نامتان مستعار است!
   این بیانیه ریباز اگر تایید بر جوابیه نباشد، بلاشک نیز تاییدی بر بیانیه شما نیست.
   ریباز اگر غیر این میگفت برای من جای تعجب داشت. اکنون چرا از آن بیانیه ریباز برای خودتان گرو کشی میکنید؟!
   به خدا سواد هم چیز خوبی است اگر آدم داشته باشد. تا معنای جملات را بفهمند!
   یا بهتر است بگویم که بیسوادی هم چیزی خوبی است تا این سخنان بی مایه منفعت طلبانه شما را نتوان که خواند!

   پاسخ دادن
 15. 44

  لالۆ

  (جناب پرویز خان بابایی اولا بحث سر حضور افراد در جلسه مریوان نبود بلکه بحث سر بی ادبیهای شما به زبان مقدس مادریست که در طول این سالیان روا داشته اید و آخرینش مربوط می شود به مجله مزخرف وانیار سه در ثانی زبان و ملیت دو مقوله جدا هستند .)
  دوستان، این متن کامنت آقایی است که‌ با نام هورامان آورده‌ است!! وی به‌ صراحت می گوید که‌ این اقدام آنها ربطی به‌ نشت رونمایی کتاب نداشته‌ و به‌ گذشته‌ و وانیار برمی گردد. حال به‌ بخشی از بیانیه‌ توجه‌ کنید:
  (هه‌وکه و په‌لامارشا رۆ ۲۰ چێڵکڕوو ۱۳۹۴ ک. رۆجیاری وه‌رانوه‌ر به‌ ۱۰ ژۆئه‌نوو ۲۰۱۵ زایی شاروو مه‌ریوانینه‌ ڕوه‌ش داینه‌. بۆنه‌و چاپ، روونه‌مایی و وڵاوه‌بیه‌و چن کتێبا جه‌ لاو ئێنتشاراتوو رێبازوو مه‌ریوانیوه،‌ جه‌له‌سێوه‌‌ بریان ڕاوه‌. به‌ پاو ئا ئاگاداریا که‌ که‌و‌تێنێ ده‌سما و پاجۆره‌ که‌ که‌سانێو جه‌ دوست و هامویراما چاگه‌نه‌ بیه‌نێ‌، به‌جیاتی په‌یجۆری و قسه‌وباس سه‌روو کتێبه‌کاوه‌ ئی جه‌له‌سه‌‌‌ بیه‌ن به‌ تریبوونوو که‌سانێوه‌ که‌ دژمه‌نیشا چنی زوان و فه‌ره‌هه‌نگی هۆرامی په‌ی گردکه‌سی ئاشکران)
  حال خودتان قضاوت کنید!! راستی آیا دروغگو کم حافظه‌ است یا این پند که‌ میگوید: کوردی دۆنه‌ وێش شرعه‌و وێش که‌رۆ !!!!
  حال کسانی که‌ بیخبر از همه‌جا اسمشان پای بیانیه‌ آمده‌ چه‌ جوابی برای تاریخ دارند؟

  پاسخ دادن
 16. 43

  a

  به خاطر خدا، به خاطر انسانیت بس است
  صدها سال است جاف و هورامی، کورد و هورامی آبادی در کنار آبادی دارند زندگی می کنند با یک فرهنگ یک مذهب و یک رسم و یک لباس و … کفشهایتان را میبوسم بس است ما مردم داریم زندگی عادیمان را با هزار بدبختیی م میگزرانیم شما را یه خاطر خدا یک بدبختی دیگر اضاف نکنید. ما را به جنگ هم نیندازیدوصله

  پاسخ دادن
 17. 42

  محمد رشید امینی

  هه تا که ی:
  هه تا که ی کورده به وهه موژاره/////// به و لاشه ی پر ژان ئیشو ئازاره
  هه رده م به فیتی که سی له لاوه//////// گه لوهوزی خوت ده خه ی له وداوه
  به داخه وه چه ند روژیکه له را که یاندنی فه یسبوک و سایته کاندا، هه ندی شتمان به رچاو ده که ویت که به راستی له شانی ئه وهه ورامانه ی که ئیمه به مه لبه ندیکی شارستانیه تولانکه ی ته مه دونمان ده زانی و له هه رلایه که وه سینه مان ده کرده سپه ری هه ربلاو کوسپیکی، تا به هه موان راگه ینین که دانیشتوانی هه ورامان له رابردوو ئیستاشدا خاوه نی بیروهزریکی روناک بیرین وهه رده م مه لبه ندیکی فه رهه نگ په روه رو پشتیوانیکی بناغه یی بووه بو زمانی کوردی،که هه رواش بوه و واش ده بی، که چی به داخه وه ئه م مه لبه نده وای لی هاتوه روله کانی له باتی ئه وه ی پشت گری یه کو هه رکام به بیرو بوچونی تایبه ت به خویان جمو جولی به ری خه ن تا روومه تی فه رهه نگی به لخ گرتوی ئه م ناوچه پاک که نه وه و پله کانی سه رکه وتنی فه رهه نگی بخولقینن، ده بینین به هه زاران بیانوی ناره وا یه کتر تاوان بار ده که نوهه رکام خویان به خاوه نی هه ورامان ده زانن .
  ئاخو مه گه رگوفری خودایه ئه که ر که سانی بیرورایان وایه که هه ورامی کورده و زمانه که یشی به شی له زمانی کوردیه؟ ویان ئه وی دیکه ی بلیت زمانی هه ورامی زمانیکی جییا وازه له زمانی کوردی؟ ولاهی ئه وانه هیچکامیان تاوان نین ئه مرو جیهان له سه ده ی بیستویه ک داو به ره و کوی ده چیتو ئیمه خه رکی چین؟ با هه ر که سی راو بو چونی خوی هه یه ده ری بریت، مه گه رهه ر که سی هه رشتیکی گوت ده بی وه ک زه رده واله لیی بئالین.
  له کوتایی دا داوا کارم له و به ریزانه ی ئه م جوره بشیویه هه ندی ئاژاوه گیر دروستی ده که ن با ئیمه به شیوه یه کی عقلانیه ت له گه ل ئه م روداوانه ی مامه له بکه ین، هه ورامان به شی له ولاتی کورده واریه و ئه بی هه ر واش بمینیت.

  پاسخ دادن
 18. 41

  کەلیان

  خانم شادیە رسولی،نظرتان را خواندم،درجوابتان میگویم اندکی مطالعە بد نیست.
  احترام آقایان عزیزی و بابایی و غفاری و رحمانی و باقی دوستان با این بیانیە نزد ما اهالی منطقەی هورامان دوچندان شدە است.تنها توصیەی من ادامە دادن راهشان و نهراسیدن از شلوگ کاریهای از این جماعت میباشد.
  همچنین در مورد نظرات گذاشتە شدە در این چند ساع کە من مشاهدە کردم ،نشان از یک عزم و یک شکست برای دوستان مکتب هورمانی میباشد چرا کە بسیار سراسیمە شدە و انتظار برخورد این چنینی از جانب مردم را نداستند چراکە با سراسیمگی هرچە بیشتر هرکدام با اسمی مستعار درصدد هستند تا فضای بە حق ساختە شدەی علیە توهماتشان را بە سود خود برگردانند.و دراین راە عجیب ان است کە متوسل میشوند بە شهرتهایی نظیر مینبەریی کە همە میدانند از کدام روستا میباشد یعنی آنقدر سس باور هستند کە حتی از اسم فامیلیە روستایی استفادە میکنند کە همگان میدانند در جنبشهای ملی کوردی چقدر فعال بودەاند.
  در آخر نیز من همچنان مصر بر این هستم کە نفر ٤٥ در بیانیەی بە اصطلاح مکتب هورامانی ها اصلا وجود خارجی ندارد.
  سەربەرزی پەی نیشتمانیما کوردستان و پەی زێدیما هەورامان

  پاسخ دادن
 19. 40

  کردستانی

  یک سوال برام پیش امده آنهم اینکه چرا اغلب حامیان هورامیهای مریوان با نام مستعار و اغلب حامیان هورامیهای پاوه با نام واقعی نظراتشان را می نویسند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دادن
 20. 39

  Parviz babae

  با سلام خدمت همه دوستان
  خانم نسرین مینبه ری سامان پسر عموی اینجانب میباشد نه پسر دایی
  و معتقد به جدایی هورامی و کورد از همدیگر است
  آیا به نطر شما حتما باید با پسر عمویم هم فکر باشم
  ایشان چند سالیست که در اروپا هستند و به عنوان پسر عمویم دوستش دارم و آرزوی سلامتی برایش دارم اما برای اعتقاداتش در این ضمینه هیچ احترلمی قائل نیستم
  و اما جناب حافێز سنندجی سخیف بودن خود را با زدن اتهامات ضد دینی و بی احترامی به مردم شهرم از جانب من نشان دادی شما را به دست خدا میسپارم و خود را از تمام اتهاماتت مبرا میدانم صفحه فیس بوک اینجانب را هم دوستان میتوانند نگاه کنند و قضاوت نمایند متاسفم یا انسان سخیفی همانند شما همکلام میشوم که برای پیشبرد اهداف خود ،وجدان و شرفش را زیر پا میگذارد و از هر گونه تهمت زدنی کوتاهی نمیکند
  باز هم میگویم نیازی به مجادله نیست
  دو بیانیه جلوی چشم مخاطب است
  قضاوت را به مخاطبین فهمیده و با شرف هورامان بسپاریم
  هر کسی مجاز است کدامین نظر را بپسندد و خود را متعلق به کدامین گروه بداند

  پاسخ دادن
 21. 38

  دردمند

  بزرگوارانی که فکر می کنید فعالان فرهنگی هورامان در پی جدا کردن هورامان از کردستان هستند این را بدانید که هورامان اگر چه در محدوده جغرافیایی کردستان قرار دارد اما هورامان به وسعت تاریخ هورامان بوده است. فرهنگش، زبانش ، آداب و رسومش ، کوههایش ، دره هایش ، روستاهایش ، انجمن مری وژیرلاهایش همه و همه نشان از فرهنگ عمیق و استوار هورامان می باشد. کاکه پرویز جان شما زبانهای کردی وفارسی را با هم مقایسه کردید ظاهرا کفه ترازوی زبان کردی بسیار سنگینی می کرد. آیا شما می توانی همین زبان کردی را با زبان هورامی مقایسه کنی و بفرمایی کدام غنی ترند ؟
  حال یک سوال از همه شما
  وجدانا اگر این فعالان فرهنگی که می گویند هورامی زبان است چه ضرر وزیانی به شما می رسد ؟ چه مشکلی ایجاد می شود که اگر هورامی زبان باشد .در یک محدوده جغرافیایی مشترک مگر نمی شود چندین زبان مختلف وجود داشته باشند ؟
  به خدا این دیگر عین ناعدالتی واوج استبداد است. راستی اگر شما حکومت داشتید چکار می کردید؟!

  پاسخ دادن
 22. 37

  حافێز سنندجی

  دوستان عرض ادب و احترام دارم خدمت کلیەی دوستان، بندە خودم در فیسبوک هستم، بیش از سە سال پیاپی است کە این آقایان(کیهان عزیزی، پرویز بابایی،) بە مردم شریف پاوە و دین اسلام توهین میکنند.

  پاسخ دادن
  1. 37.1

   هانه برالوو

   من به عنوان کسی که کیهان عزیزی را میشناسم، کاملا در جریان هستم که ایشان مطلقا فیس بوک هم ندارند چه برسد به توهینهایی که گفتید.
   اگر یک نمونه از توهینها را که به دین کرده اند نشان دادید، من شخصا خودم را معرفی و از تمام حضار عذر خواهی میکنم.
   در غیر اینصورت اگر عرضه دارید معذرت خواهی کنید و بیخود نخود بازی در نیاورید.
   متشکرم میشوم اگر مستنداتتان را ارائه دهید. تا ما هم از این آقای عزیزی رویگردان شویم و به جرگه شما بپیوندیم!
   سخن مفت گفتن که ارزش ندارد نازنین! و برای دروغ پراکنی گویا شماره کنتور نمیاندازند!
   لذا اگر من به جای آقای عزیزی بودم بی شک از راه قانون شما را به محاکمه میکشاندم تا آنجا برایتان ثابت میکردم که تهمت زدن بی جواب نیست!
   توصیه میکنم – هم به شما و هم به همفکرانتان – مواظب سخنانتان باشید که کار را به جاهای باریک نکشانید. (برای خودتان میگویم!)

   پاسخ دادن
  2. 37.2

   کردستانی

   حافز سنندجی ………..! از آب گل آلود ماهی نگیر تو گلویت گیر میکند!!!!!!!!

   پاسخ دادن
 23. 36

  نسرین مینبەری

  کاکە کەیهان عەزیزی مەشیایێ تەوهینش بە خەڵک و بە هۆرامان و بە زمانی هۆرامی نەکەردابیێ/!؟

  ئاذ لاو ئێمەەوە ئێحترامش هە بە ڵام بە تەوهین کەردەی، ڕا دیالۆگ و ئەرەنیشتەی وەشە نمەبۆ. کاک پەرویز بابایی، لالۆ زاکەو وێت سامان بابایی ئاذیچ ئەنداموو ویرچەمەو هۆرامانیا: ئاذیچ بڕواش ئانەنە کە هۆرامی مللەتێ جیاوازا؟سپاستا کەروو(ن،م)

  پاسخ دادن
 24. 35

  بێ لایه‌ن

  سڵام په‌ی هه‌ورامانی و هه‌ورامی نشینه‌کا . ڕاسه‌کێش گه‌ره‌کمابێ پێسه‌و ڕیش چه‌رمێو و چالاکێوی فه‌رهه‌نگی که‌ لاگیروو هیچ لایه‌نێوی نه‌بێنمێ به‌یمێ په‌ی به‌ین وه‌ش که‌رده‌ی به‌ڵام کاکه‌ ئه‌سن ڕه‌شیدی فه‌رماواش جه‌نگه‌که‌ فره‌ تن و تێژا و به‌ین وه‌ش نمه‌کریۆ هه‌ر که‌س زۆرش فره‌ته‌را به‌ینه‌ مه‌یدانوو جه‌نگی. کاکه‌ ئه‌حسه‌ن ئه‌حسه‌نه‌ت وه‌نه‌ بۆ په‌ی ویر و ئاوه‌زی به‌رزیت !!!

  پاسخ دادن
 25. 34

  شهرام عزيزي

  آري ديگر درنگ جايز نيست
  قبل از هر چيز از نزديك هيچكدام از دوستان اين يا آن بيانيه را نمي شناسم و تنها از دور دستي بر آتش دارم.
  دوستان فارغ از هياهوي اين عزيزان منم با حديث آقاي اسو احمدي موافقم.
  متن دو بيانيه گوياست و نشان مي دهد كه چه كسي خدمتگزار هورامان و اهل فرهنگ و ادب و چه كسي بدنبال فحاشي و هوچي گري است.
  براستي نمي دانم آقايان احسن رشيدي و فرشيد شريفي و جهانگير محمودي و … متن بيانيه دوستانشان را خوانده اند و باز هم اصرار دارند كه فرهنگ از آن كدام گروه و كدام گروه اهل بحث و ديالوگ مي باشند يا نه مثل دوستانشان مهم نيست كه در بيانيه نبايد از حريم قلم و حرمت برون رفت و …
  همه را به خواندن دوباره دو بيانيه و تصديق بيانيه نويسندگان گروه مكتب هورامان جلب مي كنم.

  پاسخ دادن
  1. 34.1

   هانه برالوو

   کاک شهرام!
   شما قضاوتتان را کردید. مشخص است که متعصبانه تنها به دفاع از دوستان خود پرداخته اید. و تنها و تنها مغزتان را طوری برای دفاع از بیانه ای از مکتب هورامان پرورش داده اید، که چیز دیگری شما را قانع نمیکند!
   لطفا یک بار دیگر نظر خودتان (نه بیانیه ها) را بخوانید تا بدانید که بی طرف بوده اید یا نه؟
   شما که خودتان را خدمتگذار میخوانید و به قول خودتان – که در فیسبوکهایتان فوران میکند – دیگران را وطن فروش و “زوله هورامی” خوانده اید، بفرمائید که هوچی گری را چه کسی شروع کرده است؟ بفرمائید ادب و ادبیات از کدامیک از جملاتتان که دست به دست میگردند، پیداست؟! بفرمائید که آیا معنای فحشهای رکیکتان را نمیدانید تا باور کنیم که از عمد چنین ننوشته اید!
   مرد حسابی! جانبداریت کولاک میکند! کدام آدم عاقل و با فرهنگ چنین واژه هایی به کار میبرد که دوستانتان به وفور به کار میبرند و از ادامه دادن چنین کلماتی نه تنها ابایی ندارند، که خجالت هم نمیکشند. (آخر تنها آدم با شخصیت است که میتواند گاها “خجالت” بکشد.)
   بر فرض محال! اگر سخنان شما راست هم باشد، با دیدن این چنین جملاتی حال آدم به هم میخورد و نمیتواند جانب شما را بگیرد.
   هر چه هست تهمت و فحشهای بی نزاکت شما و دوستانتان است. پس لطفا نفرمائید که بیطرفید. مبادا باورتان شود که ما به بیطرفی شما باور کرده ایم!!!!!!!!!!!!!!!!!
   راستی آن دستی را که بر آتش دارید، مواظب باشید که نسوزد!

   پاسخ دادن
 26. 33

  احسن رشیدی

  باسلام خدمت مدیریت محترم سایت
  اندکی درنگ جایز نیست، من هم حمایت میکنم !
  فارغ از اجحافات، بیمهری¬ها ناملایمات و اتتهامات نامعمول وناصوابی که طی چندروز گذشته و با حادثه ی اغتشاش در مراسم رونمایی از 7کتاب انتشارات ریباز آغاز و با بیانیه ی منحرف ، لرزان وسرپا اتهام و دروغ به اصطلاح مکتبیان هورامان واتفاقات بعد از آن به اوج خود رسید و منجر به انتشار بیانیه ی محکم، منطقی،مسئولانه و تاریخی جمعی از مدعووین مراسم رونمایی(مهمانان پاوه، که اتفاقا نوک تیز حملات و اتهامات به سوی آنان بود) شد، به گمان من اوج این اتفاقات را (که همانا انتشار بیانیه(جوابیه)ی اهالی فرهنگ و ادب پاوه بود )میتوان از دو نظر نقطه عطفی تاریخی به حساب آورد: نخست، اعلام موضع علنی، شفاف، جدی و جسورانه ی جمعی از شخصیتهای فرهنگی تاثیرگذار منطقه در قبال تحریفات، تحریکات و اقدامات بیپروا، ناصواب و خصمانه در حوزه ی فرهنگ و ادب منطقه ی هه ورامان و همچنین شکستن حرمت اصحاب فرهنگ و ادب اقلیم هه ورامان، توسط اندک قلم ربایان تازه به دوران رسیده ، است که چند سالیست با هوچی گری و زیادتخواهیهای نامعمول وناصواب، سوار بر اسب اوهام خویش می تازند! دوم، شفافیت و مشخص شدن صفبندیها و تقسیم اهالی فرهنگ منطقه به دو طیف فرهنگی وضد فرهنگ! بدینگونه که اصحابو اقعی وخدمتگزاران واقعی فرهنگ ادب هه ورامان در یک طرف و آندگران سویی دگر.
  و درست نقطه ی عزیمت همینجاست. نقطه ی عزیمت برون شد از خاکستری به دو طرف. یا سیاه سیاه، یا سفید و برفی. آری دیگر حنای هر کسی رنگ ندارد و زمان آن رسیده سره از ناسره تفکیک شود و دیگر از کسی پذیرفته نیست که با توجیهات من درآوردی و ریشسپیدیگری به عزلت خاکستر نشینی همی باقی وبر سفره ی دوطرف شکمی به سیری رفته وبعد آن سفره پاره…!!!
  و پایانی:
  و امروز روز تصمیم قاطع و اعلام موضع صریح و شفاف بزرگمردان اقلیم فرهنگ و ادب هه ورامان عزیز است تا با حقانیت خود و همقطارانشان بیعتی دوباره کنند.کسانی چون: عادل محمدپور- محمودمبارکشاهی- نامق هه ورامی -رئوف محمودپور- منصور رحمانی- کولثوم عثمان پور- فرشید شریفی- صابر عزیزی- محمدرشید امینی – جمال جباری- سعدی حاجی- ایوب رستم- کیهان عزیزی- داود غفاری و…،آنانی بودند که، طی چند سال گذشته، بویژه امسال بعنوان اصحاب قلم و اساتید فن و ادب و معمارین فرهنگ نوین هه ورامان، بارها و بارها از دست این به اصطلاح منادیان حفظ میراث و فرهنگ و ادب این سامان، مورد بیمهری، تحقیر، اتهام، اهانت و نامهربانی قرار گرفتند،شایسته نیست، بیش ازاین در خلوت و سکوت خویشتن، ناظر بر وضع موجود،باشند! چه که آنان به ما آموخته اند که عزمشان راسخ و اهدافشان عالیست و بلاد و فرهنگ جاودانه اش در پاس دارند و همماره ی روزگار جاودانه در راهند.
  آری امروز دیگر اندک درنگی جایز نیست و باید در قبال خصمهای نامحرمان، حامی و پشتیبان دوستان شان و، فرهنگ و ادب هه ورامان بود و با فرشیدها،جهانگیرها، آشناها و آرامها ودیگران هماواشدن!
  سلامتان باد و ….!

  پاسخ دادن
 27. 32

  ف.م

  برای نقد و نه قضاوت در مورد آنچه که پیش آمده است، شناخت لازم و کافی از طرفهای بیانیه ضروری است. بنده بر اساس شناختی که از آقایان کیهان عزیزی و داوود غفاری ودوستانشان که در مراسم رونمای از کتاب در مریوان حضور داشتندک در طی جلسات ادبی و فرهنگی داشته ام، آنان را افرادی دلسوز و تلاشگر در عرصه فرهنگ و ادب و هنر ملت خویش یافته ام ، این افراد مخاطب بیانیه گروه مکتب هورامان شده اند و دشمن فرهنگ و زبان هورامی.
  گروهی هورامان و زبان هورامی را جدای از زبان و فرهنگ کردی و کردستان نمی دانند و گروهی برعکس مستقل از کردستان می پندارند.
  کلمات و معانی و آداب نقد در دو بیانیه جای بحث و گفتگو دارد، از آنجا که کلمات گویای شخصیت و ظرفیت نویسندگان آنست، هر خواننده ژرف¬اندیشی می¬داند در پس این کلمات و عبارات ادیبی فهیم است یا…
  زبان هر ملت جزئی از هویت فرهنگی آن ملت است، زبان بازگو کننده شخصیت فرهنگی و هویت تاریخ فرهنگی ملتهاست، با توجه به اینکه هر انسانی اعتقاد نهادینه¬ای به حفظ هویت فرهنگی و شخصیت فردی خویش دارد، توجه به نگهداری و حفظ اصالت زبان امری طبیعی است. راز ماندگاری زبان و فرهنگ در پویایی و غنای حاصل از برخورد با زبانها وفرهنگ های دیگر است و بر کسی پوشیده نیست که ماندگارترین زبان¬ها، زبان¬هایی هستند که در تقابل با فرهنگ و و زبان دیگر، حتی فرهنگ و زبان غالب تحت سلطه در نمی آید، بلکه از این تقابل برای پویایی و غنای معنایی و زبانی بهره می¬جویند.پس زبان هورامی نیز ازین قاعده مستثنی نیست وبا تقابل با زبان و فرهنگ های دیگر ماندگار و پویا می ماند نه اینکه زیر سلطه آن زبان کشیده یا نابود شود
  اما آنچه در این ماجرا جای بسی تأمل و تفکر دارد اینست که در شرایط کنونی که فرزندان ملت کرد در زیر تهدید و بمباران و خمپاره دشمنان قسم خورده آزادی و آزادگی (داعشیان) هستند، در شرایطی که معضلات پیچیده¬ای چون غم نان،فقر فرهنگی، نابسامانی های اجتماعی و صدها بلای دیگر جامعه ما را درگیر کرده است، بجاست که توان بحث و نقد و ادب در جامعه فرهنگی محدود به بحثی باشد که می¬توان با مراجعه به تحقیقات علمی و تاریخی و زبانشناسی تاریخی جواب قانع کننده ای برای آن یافت.
  ویا شاید ما از پس پرده غافلیم …

  پاسخ دادن
 28. 31

  امید ویسی

  من کاک ژیار سڵامەتیان به بندە زبان هورامی یاد دادە است. امیدوارم آقایانی کە بهش توهین نمودەاند، و داران توهین میکنند این را بفهمند کە این آقا تا الان بە بیش از 120نفر هورامی در دانشگاە ادبیات هورامی را یاد دادە و زبان مادریمان را تدریس نمودە، شما کە بعنوان یک پاوەای مدعا دار این همە مدعا هستید، چکار واسە مردم هورامی زبان پاوە نمودەاید. آقای کیهان عزیزی شما بغیر توهین چە کاری مثبتی واسە مردم پاوە انجام دادەای. ما طرفدار ژیاریم تا آخرین نفس…….

  پاسخ دادن
 29. 30

  شادیە رسولی.

  دوستان عزیز بندە زبان شناسی خوندم، کلیەی کسانی کە می فرمایند هورامیها کورد نیستند، کامڵا راستگو و کاملا علمی و بدون هیچ تعصب و مسئلەای ناسیونالسیتی بە مسئلە نگاە انداختەاند. زبان هورامی، بعنوان یکی از معدود زبانهای ایرانی، ریشە در زبانهای باستان و پهلوای دارە، ارتباط این زبان بیشتر بە زبان تاڵشی و تاتی است. نمیدانم تا چە اندازە زبان تاتی توابعین استان گیلان را خواندە اید، این منطقە کاملا با هورامیها هم ریشە و هم زبان هستند، اما با کوردها خیر، البتە با زازاها در کشور ترکیە با کاکیها در موصل با گیلکها زنگنەها، هم میتوان گفت ارتباطات زبانی دارن. اما مطلقآ با کوردها و زبان کوردی ارتباط نداشتەاند، دکتر مینورسکی در کتاب و مقالات جدیدیش کە تازە منتشر شدە، اثبات نمودە کە هۆرامیها از ریشەهای نسل آریایی هستند و مادها از ریشەی نسل مادها. . .

  پاسخ دادن
  1. 30.1

   هانه برالوو

   شادیه خانم!
   چند سوال:
   نمیدانم اصلا میدانید که کوردها چه کسانی هستند؟
   یا بهتر است بپرسم، شما به عنوان یک زبان شناس، بفرمائید که به چه کسانی کورد میگویند؟
   و لطفا توضیح دهید که واژه کورد از جه زمانی مصطلح شد و هویت کوردی چگونه شکل گرفت؟
   و این را هم برای تایید حرفهایتان توضیح دهید که اگر هورامیها بنا بر نظرات همان زبان شناس معروف (جناب مینورسکی) که جزء کوردها محسوبشان کرده، چرا و به چه دلیل پس چند هزار سال اکنون ادعای استقلال از کوردها را دارند؟!
   این نظریات جدید دکتر مینورسکی دیگر از کجا آمد؟؟؟!!
   لطفا توضیح دهید که ریشه مادی و ریشه آریایی، را از کجا استخراج کردید؟ در ضمن همانطور که خودتان گفتید: حتی بر فرض محال اگر این را هم نقد نکنیم، باید بگویم که این تنها یک نظریه است نه یک قانون! (سخنان دکتر که آیه نیست!)
   اما به هر حال اگر شما دوست دارید که تحت سلطه دیگر اقوام باشید و کورد نباشید! بفرمایید بروید، کسی که مانعتان نشده است! بروید و به جای اینکه یکی از چهار ستون زبان کوردی باشید، (و بیش از چهل میلیون نفر به شما افتخار کنند) یکی از ته لهجه های زبانهای دیگر شوید! سفرتان به سلامت!

   پاسخ دادن
 30. 29

  ژیوان

  با سلام
  به نظر من هورامی و کردی به مثابه ی دو بال هستند که نمی توان آنها را از هم جدا کرد واز روزی که این دیار ووطن(کردستان ) بوده در کنار هم یکدیگر را حمایت کرده ویار ویاور هم بوده اند وحال که عده ای هورامی نما خود را مدافع هورامان می پندارند و خود را جدا از سایر مناطق کردی فرض می کنند سخت در اشتباهند وامیدوارم به زودی متوجه اشتباه خود شده ودست از لجبازی بیهوده بردارند به امید آن روز

  پاسخ دادن
 31. 28

  سه ریاس

  سلاو بو ئه ده ب دوستان و ولات پاریزان
  به راستی که دوو وشه ي : کوردوستان و هه ورامان دوو وشه نین به لکوو یه ک وشه ی به هیزن و قه د له یه کتر ناسرینه وه
  هه ورامان و زوانی هه ورامی وه کوو سه نگریک بووه بو کوردوستان وزوانی کوردی . ئیمه ش به نوبه ی خومان دوو به ره کی وجیاوازی نیوان هورامی وکورد مه حکووم ده که ین. ئه م بیرو را بیرو رایه کی شوونیستی نیه به لکو قسه ی دلی هه موو کوردیکی ولات پاریزو زوان خوشه ویست و یه ک گرتوه.
  به نوبه ی خوم سپاس ده که م له کاک که هیان و دوستانی ئازیزی فه رهه نگ دوستی به شدار له و کوره که توانیویانه ئه رکی سه رشانی خویان به جوانی به ریوه به رن

  پاسخ دادن
 32. 27

  آسو احمدي

  درود به دوستان

  اين متن سخنان آقاي مسلم حسني!!! عزيز است.
  این بیاننامه به وضوح و بر اساس سند و با نثری شیوا و دموکراتیک و به دور از هیاهو و هوچی گری نشان داد نه تنها عملی ناصواب در حق ادبیات هورامی نشده است بلکه میتواند نماینده فرهنگ و ادب هورامان عزیز باشد.

  بعد از خواندن مطلب سخیف و به دور از ادب باصطلاح مدافعان ادبیات هورامی – بغض و کینه آشکاری در آن نوشته هویداست و احساس شرم به انسان دست میدهد وقتی میبیند کسانی که مدعی ادیب بودن و ادعای پاسداری از هورامی را دارند با چنان ادبیات بی مایه و شنیعی فعالان ادبی و مردمیِ هورامان را خطاب قرار میدهند.

  از تمام دوستان عزيز خواهشمند است با با چشمي يكسان نگر و بدور از هياهو دو بيانيه را با همديگر مقايسه كنند .
  آنوقت معلوم مي شود چه كسي بدنبال هياهو و هوچي گري است. به نظر بنده بيانيه هشتم مكتب هورامان بيانيه اي مستدل، اديبانه و با نثري شيوا فقط و فقط در پي روشنگري بوده است و بيانيه اين چند نفر دلسوز دروغين هورامان پر از فحاشي و طعن و نفرين است و از متن هم پيداست كه چه كسي دلسوز واقعي هورامان است.
  مردم خود داور واقعي تاريخ است.

  پاسخ دادن
  1. 27.1

   هانه برالوو

   کاک آسوی گرامی!
   لاید شنیده اید که جواب های، هوی است؟
   ابتدا سخنان ناجوانمردانه دیگران را بخوانید، آنگاه به جواب مسلم نقد وارد کنید!
   انصاف هم خوب چیزی است که گاها به کار ببریم!
   بیانیه اول یا دوم هر چه که باشد، به نظر من هورامی است و بس! اما بیانیه اول بوی تهمت و افترای بی دلیل و وارد کردن یک بحث به جریانهای سیاسی داخلی و خارجی است و کاملا پیداست که همان مکتب هورامان که شما از آن نام بردید، در پی تخریب و حذف دیگران است به هر قیمتی! کجای این کار جوانمردانه و دلسوزانه و هورامان دوستانه است!
   من هورامیم و دوست دارم کورد هورامی باشم، نه هورامی هورامی!
   دوست دارم در کنار دیگر همزبانانم در تلاش برای پیشرفتمان باشم، نه چونمکتب هورامان، با چندصد هزار هورامی (اگر همه حنی همه هورامیها هم موافقشان باشند، که نیستند) در پی استقلال از کورد و از … باشم!!!!
   اینچنین تفکری مبارک خودتان باشد.

   پاسخ دادن
  2. 27.2

   چەم تێژ

   آسو احمدی! شما متن بیانیه هشتم را مستدل و منطقی دیدید و متن جوابیه را پر از ناسزا و توهین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خدایا یه داد این ملت برس!!!!!!!!!!!!!!

   پاسخ دادن
 33. 26

  جلیل

  متاسفانه تا کنون کسی در ایران این مقاله تحقیقی را ترجمه ننموده است. با توجه به زمینه تحصیلات بنده در حوزه ژنتیک بر خود لازم می دانم که اانشاالله تا پایان تابستان آن را ترجمه و منتشر نمایم. افسوس که زبان مادریم را تنها در حد فهم می دانم . هورامی را جدا پاس بداریم

  پاسخ دادن
 34. 25

  جلیل

  http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=19564#.VYSAEaMVTJs
  استاد سیامند و سایر دوستان
  سلام
  مقاله فوق تحقیقی ژنتیکی است درباره ریشه کردها
  در این تحقیق کرمانج هورام زازا و سوران (قریب به 300 نفر)از نظر ژنتیکی مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته شده و جزو یک ژنتیک مشترک و هم ریشه دانسته شده اند. بنده خود در اصل هورامی هستم و در حال حاضر دبیر زیست شناسی هستم.

  پاسخ دادن
 35. 24

  ناشناس

  http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=19564#.VYSAEaMVTJs

  با سلام محضر دوستان گرامی
  مطلب فوق مقاله ای است علمی راجع به ریشه ی کردها از یکی از معتبرترین مراکز علمی در آمریکا. بنده خود در اصل هورامی هستم و در حال حاضر در هریم کوردستان دانشجوی ماجستر جامعه شناسی هستم. این مقاله کرمانج. هورامی.سورانی و زازا را با بررسی های ژنتیکی از یک ریشه مشترک می داند.

  پاسخ دادن
 36. 23

  Parviz babae

  ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺭﺍﺑﺎ ۷۲۰۰ﺳﺎﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﯿﻢ
  ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ۲۵۰۰ﺳﺎﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺎﺱ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ؟
  ،ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ۱۰۰۰۰۰ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﺻﯿﻞ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﯿﻢ
  ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ۴۰۰۰ﻭﺍﮊﻩ ﺍﺻﯿﻞ ﭘﺎﺱ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ؟
  ،ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺭﺍﺑﺎ۲۵۰۰ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﯿﻢ
  ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ۲۷۰ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺎﺱ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ؟
  ،ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﯿﻢ
  ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﭘﺎﺱ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ؟
  ،ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﺟﻬﺎﻥ ﺗﺮﮎ
  ﮐﻨﯿﻢ
  ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﯽﻭﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ
  ﭘﺎﺱ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ؟
  ،ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺍﻧﺮﺍ
  ﻣﺎﯾﻪ ﺑﯽﺍﺑﺮﻭﯾﯽ ﻭ ﺑﯽ
  ﮐﻼﺳﯽ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎﮐﻼﺱ ﺑﻮﺩﻥ
  ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ؟؟؟

  پاسخ دادن
  1. 23.1

   کردستانی

   کاک پرویز بابایی این آمار رو از کجا آوردین لطفا؟؟ توضیح بدین

   پاسخ دادن
 37. 22

  ئارام کەیخوسرەی

  ڕێز و سلامێوی تایبەت،من بە داخۆ بە هۆ کار و بارو دانشگایمۆ نەتاوام چی کۆڕەنە بەشداری کەرو،بەڵام بە پاو ئا چێوا کە پەیشا باس کەردەنا و هەرپاسە بە وانای هەر دوە بەیانیەکەی و ئا ڤیر و پەیلوایچە کە بە فکریم نزیکا،پێسە وانیارێوی و هەرپاسە چالاکێوی فەرهەنگی مەحاڵوو هەورامانی،حەمایتوو وێم جە ئا ٩ بەرێزەیە ئیعلام کەروو .
  سپاس،دەستا وەشبۆ

  پاسخ دادن
 38. 21

  فرشید شریفی

  بە داخەوە پەی ئی قسە و باسانه کە جە پەراوێزو مەراسمو پەردەلادای کتێوەکاو ڕێبازی ئامێ وەرەوە. من سەرەم چانەی سڕ مەنەن کەسانێو کە گەرەکشانەن خزمەتو هەورامان و هەورامی کەرا، ئی گرد هەرا و هۆریاشە پەی چێشێ! من چند ساڵێ چێوەڵتەر برادەرێو نۆتشی واتش هەروامی زوانەن یا لەهجە؟ تا ئیسەیچه جواوو ئا سوالێمە نەدانۆ چوونکە سەلاحیەتو منەنە نیەن. تەنیا واتم زوان بۆ یا لەهجه موهیم ئانەنە هەرکەس بە پاو تواناو وێش کار کەرۆ ئیتر زوان یا لەهجە بییەی هەورامی هیچ جە قەزیەکێ نمواڕۆ. ئیسەیچه ئی جەنگە نیابەتییە تاقمێو جە قەڵەم بە دەسا وسەن ڕا کە تەوهین بە هەورامان و هەورامی و چێش و چێش…. کاکه تەوهین یانی چێش؟ تەوهین لاو شمەنە ماناش و تەعریفش چێشەن؟ من جە مەکتەبو هەورامانیەکا با پەرسوو ئایا بەکار بەردەی وشێ سۆرانیێ تەوهینەن؟ ئایا بەکار بەردەی وشێ فارسی و عەرەبێی کە شمە سڵ نمەکەردێ جە ئیستفادە کەردەیشا، ئیرادش نیەن؟ من دماو هەمایشەکەو نۆتشەی ساڵەو 90 یا 91ی بڕیارم دان وێن نەتلنوو بە هیچ قرموقاڵێوە جە فەزای مەجازیەنە بەڵام پاسە دیارەن ئی برادەرێ یا پەشتیشا فرە قایمەنە بە یاگێو یا کەسانێو یا سیستمێو، یا گەرەکاشا نییەن هەرکەسێ پەی وێش کار کەرؤ. یا گەرەکشانەن بە بڵقاسمبەگی قسێ وێشا بەرا ڕاوە. کاکەو من! گرد کەس ئازادەن چەنی ویر کەرۆوە، چەنی بنویسۆ، چێش بنویسۆ. پاسەیچە مەزاندێ کە ئا 9 نەفەرە تەنیاینێ. ئادێ فەقەت گەرەکشا نەوێ پێسە شمە گەلەکۆمە کەرا نامێ هەرچی شاعیر و قەڵەم بەدەسێ کە بڕێوشا نمەزانا بنەماکاو نویسەی چێشێنێ و بڕێوشا ماناو فەرهەنگ و ئەندیشە و فکر و هونەریشا نەمساینە، بوزدێ دلێ لیستو ڕۆشنویرا هەورامانی. کاکە خۆ هەر کەسێ تاواش دوێ قافیێ وەشێ کەرۆ پەنەش نمواچا ئەکتیڤیستی فەرهەنگی یا ئەدەبی یا… کابرا هەن 40 ساڵێن خەریکو کارین وێش بە ڕۆشنبیر نمەزانۆ. ئێمە ئەگەر گەرکما بۆ نامێ ڕزە کەرمێ سەد نامێ زیاتەر وزمێ سەرو لیستەکەی بەڵام بەشدارێو کۆڕەکەی پاسەشا بە خاس زانا هەر نامێ وێشا بۆ. کەمێو لوێدیوە وێـتارە چوونکە ئەگەر ڕوی جە ڕوا کەسانێو پێسە وێـتا هۆرکەوتێ و پێسە شمە تۆمەتێ ناڕەوایشا دایدێ پاڵ گلەیێ جە کەسی نەکەردێ. قین و قار و دژمنایەتی کەردەیچ ڕا بە هیچ یاگێو نمەوەرۆ. گەورەتەرین تەوهینێ بە شەخسو من کریاینێ جە ساڵانی ویەردەنە، واتەنم قەیش نییەن بەشکم ویرێ کەراوە و خاسێ با. شمەیچ ویرێ کەردێوە. ئینە دما قسێوە منەنێ و جواوو هیچ کامێنتێو نمەدەوەوە. چەنی حورمەتی

  پاسخ دادن
 39. 20

  Parviz babae

  هورامان خان آنهایی که تو داری ازشون خط مشی میگیری منو خوب میشناسند و بر توانایی قلم منو دوستانم واقفند کیهان خیلی بزرگتر از اونیست که تو و امثال تو فکر میکنید
  زمان کوچکی و بزرگی آدمها رو مشخص میکنه شما و تفکرات پلیدتان محکوم به فنایبد چون هرگز مردم فهیم هورامان شعور و فهمشان را به دست تفکرات افراط گرایانه از هر نوعی نسپرده اند.
  دوباره تکرار میکنم نیازی به مجادله نیست
  دو بیانیه جداگانه با دو طرز فکر متفاوت جلوی چشم مخاطب است
  به مخاطب فهیم این فرصت را بدهیم که سره را از ناسره تشخیص بدهد

  پاسخ دادن
 40. 19

  همشهری

  دراین عصرمدنیت ودوران طلایی ادبیات وگفتگو کسانی مثل ژیارسلامتیان گوی سبقت برده وباحالت پرخاش والفاظ ناشایست حتی حرمت انتشارات وبانیان ونویسندگان کتاب راکه ازنویسندگان خوب هورامان بودند رانگذاشتند قابل ذکراینکه درمیان 7کتاب 6نفرنویسنده هورامی زبان بودند واین برای تاریخ ادبیات هورامان فاجعه بود به فرض این که مجله وانیار مطلبی نوشته باشد چرارونمایی کتاب که به ان ربطی ندارد راباهم قاطی کرده ای ازنویسندگان خوب چون کاک فاتح اهل شرکان وکاک هممایون محمدنژاد وکاک مختارهدایتی وکاک فریدعباسی شرمتان نیامد واقعا متاسف هستم مامیهمان بودیم

  پاسخ دادن
 41. 18

  هورامان

  پرویز خان شما را نمیدانم که زبان مادریت چیست تا بدانم که احترام گذاشته ای یا نه اما تا جایی که میدانم شما سالهاست به زبان هورامی بی احترامی می کنید. الان مشخص نیست چه سیاستی در کار است شده اید هورامی ودارید هورامی هم می نویسید.
  اون ………. هم طرف حرف من نیست چون ریزتر از آن است پاسخش داده شود. همان بس که خودش را به عنوان …. کیهان معرفی کرد.

  پاسخ دادن
  1. 18.1

   هانه برالوو

   کاک هورامان تند میروی! بهتر است به قول فارسها پیاده شوی تا باهم قدم برداریم.
   مگر دوست یا پسر عمه بودن با کسی، ریز بودن طرف را ثابت میکند. تصور میکنم جواب ایشان بسیار منطقی تر از فحشهای جنابعالی بوده است. به عنوان یک هورامی به شما توصیه میکنم کمی مراعات ادب را داشته و بر اعصابتان مسط باشید.
   به گمان من، که تمام کامنتها را و جفت مطالب شما و جوابیه را خواندم، بوی فاشیستی شما به مشام میرسد، به گونه ای که بعضی جاها که در کامنتهای فیسبوکی که دیدم، خجالت کشیدم که هورامی هستم!
   لطفا به این و آن نتازید و همانطور که مسلم گفت تلاشتان را در جای دیگری صرف کنید شاید نتیجه بهتری بگیرید.

   پاسخ دادن
  2. 18.2

   مسلم حسنی

   جناب هورامان البته برایم واضح بود که شما بدون هیاهو و بدور از بی ادبی نمیتوانی صحبت بکنی چون سوادت در حدی نیست که چیزی برای گفتن داشته باشی.
   این را هم بدانید من نه علاقه ای به هم کلام شدن با کسانی مثل شما دارم و نه وقتش را – ولی این بار وظیفه خودم دانستم که در مقابل بی ادبی ها و پرونده سازیِ بی مایه امثال شما تذکراتی واضح را به شما یادآور بشوم . باشد که گوشی شنوا داشته باشید و پشت اسم های جعلی پهلوان پنبه نشوید و در حد خود واقعیتان صحبت بکنید. چه اگر حرف منطقی ای داشتید ترسی از نوشتن با اسم واقعی نداشتید.

   سزاست بی هنران را که بی هنر باشند
   ز فضل بی ادبان, به که دورتر باشند
   ز هرچه حرف دروغ است بی خبر باشد
   از اینکه بی هنرم از تو عذر میخواهم

   پاسخ دادن
 42. 17

  مسلم حسنی

  جناب هورامان بر خود لازم میدانم توضیحاتی را به شما متذکر بشوم

  1- گویا جنابعالی خود را وکیل وصی هورامی میدانید که اینچنین چندین اسم را سریال میکنید و ادعا دارید همگی پیرو نظر شما هستند و تنها شما درست میگویید.

  2-اینکه شما میگویید برای زبان هورامی باید دل بسوزانیم درست است اما آیا تخریب نام جغرافیایی که کردستان مینامیمش که هورامی نیز یکی از زبان های آن است دل سوزاندن است؟

  3- گویا شما در پی این هستید که جرم سیاسی بتراشید برای کسانی که فکری غیر فکر شما را دارند- این چه سوالی است که میپرسید : مگر خود را غیر ایرانی میدانی؟ معلوم است که همه ایرانی هستیم و کرد . ولی آیا شما خود را غیر کرد میدانی؟ و بر اساس مرزهای کذایی که توسط انگلیس و غرب استعمارگر مشخص شد هویت را مشخص میکنید ؟

  4- راجع به اتهامات بی موردی که به کاک کیهان بزرگوار در آن توهین نامه سخیف وارد شد بر هر کسی که اندکی وجدان داشته باشد و واقعا مردم هورامان برایش اهمیت داشته باشند لازم است موضع شدیدی اتخاذ بکند و آنرا محکوم بکند. انقدر هورامان هورامان میکنید که آدم میترسد فاشیست باشید – هورامان بدون مردم پاک و مهربانش بدون معنی است و با همین کیهان ها و پرویزها و تمام کسانی که زحمت میکشند و همه مردم صلح جوی هورامان معنی پیدا میکند. تخریب انسان های هورامان همانا تخریب هورامان است.

  5- من مدیر کتابفروشی روجیار هستم و در همه زمینه ها و برای تمام سلایق انواع کتاب ها را دارم . اما دریغ از حضور کسانی که شما اسم میبرید و دریغ از حضور کسانی که هوار میکشند آآآی هورامان . چرا فکر میکنید برای پیشرفت و توسعه هورامانمان تنها همینقدر که هورامی بنویسیم کافیست ؟ پس باقیِ زمینه ها چه؟ اگر چیزی در چنته نداشته باشیم اصلا چه چیزی را به هورامی بنویسیم ؟ لابد از “هاژو وه رواوی و کتریه سیاوه” برای هزارمین بار ؟

  6 – من ادم بدبینی نیستم و امید دارم شما واقعا دغدغه هورامان و فرهنگ و وضعیت رفاهی مردمش را داشته باشید و اگر اینچنین است تلاشی بکنید تمام آرا در جمعی دوستانه و بدون محدودیت جمع بشوند و نه تنها در زمینه ادب هورامان بلکه در مسائل اقتصادی – اجتماعی – سیاسی- فرهنگی – هنری به صحبت بپردازیم . با توجه به نوع کامنتهایتان گویا دارای قدرتی در سیستم هستید که اینگونه به همه میتازید و ابایی ندارید. پس بهتر است این قدرت را در راه توسعه هورامان صرف کنید نه تهدید این و آن.

  7- کیهان عزیزی جدای از اینکه پسر عمه ام هست دوست عزیزم هم میباشد و در بحث هایی که راجع به زبان داشته ایم هیچ وقت کوچکترین توهینی از طرف ایشان به زبان هورامی نشنیده ام و در ارتقای این زبان هم ساعی و کوشا است. هیچ کسی هم از خطا مبرا نیست شما هم اگر نقدی دارید بر نوشته وارد کنید نه بر شخص . این از اولین ملزومات نقدی صحیح است.

  8 – از دوستان بابت زیاده گویی عذر میخواهم و قضاوت را بر خود خواننده ها بسپاریم . هم نوشته آنها موجود است و هم این جوابیه مندرج در سایت سلام پاوه .

  – تشکر از مدیریت سایت –

  پاسخ دادن
 43. 16

  Parviz babae

  جناب هورامان متاسفانه مثل شما بی ادبانه نمیتوانم صحبت کنم
  اتفاقا ما بیشتر به زبان مادریمان احترام گذاشته ایم و بیشتر هم به آن خدمت کرده ایم
  اگر در وانیار مطلبی چاپ شده که شما آن را اهانت میدانید که به نظر ما اهانت نیست. با قلم پاسخ بفرمایید نه با اغتشاش در مراسم رونمایی از ۷ کتاب انتشاران ریباز.
  دو طرز فکر هر کدام با یک بیانیه جداگانه افکار و نظرات خود را به گوش مردم فهیم هورامان رسانده اند
  حال من و شما حق قضاوت نداریم
  قضاوت را به کسانی بسپارید که هر دو نظر را مطالعه کرده اند و بدون حب یا بغض قبلی تصمیم میگیرند
  ما خود را کورد میدانیم
  شما خود را کورد نمیدانید
  مخاطب تصمیم میگیرد که از کدامین فکر پشتیبانی کند
  با بی ادبی کردن فکر به دیگران تزریق نمیشود. دنیای امروز دنیای مصالحه و منطق است

  پاسخ دادن
 44. 15

  چەم تێژ

  این نئر ژیار سلامتیان درباره هورامی است
  1: ئازیزا شمە پسەو هۆرامی زوانێ، ئایا وێتا بە کورد مزاندێ یا بە هۆرامی،
  ئایا هۆرامی و زوان هۆرامی بەشێوا جە زوان کوردی یام نە؟ ئی پەرسێ هەر زووتەر گەرەکم بێ سەروو یانەکەیوە بوزووش جبەر، بەڵام ئیسە ویرم کەردۆ واتم زانوو شمە ماچدێ چێش؟ هەر کەس ئازادا هەر جۆر ویر کەرۆوە، بەشکەم داواچش دەیدێ. چوون ئەگەر هۆرامی بەشێو زانمێ جە کوردی و زوان هۆرامی بەشێو بۆ جە زوان کوردی، ئینە ئەدەبیاتی تایبەتی هەم سیاسی و هەمیچ کۆمەڵایەتی وێس گەرەکشا، ئەگەریچ بە چەپوانەش بۆ، ئاذیچ ئەدەبیات و قسەکەردەی وێش تایبەتش گەرەکا، بۆنەو ئینەیە ئی پەرسێ پسەو پەیجۆرکاریێ زانشتیچ پەی من فرە گرنگەنە،سپاس
  بەدڵمە · لێدوان ·
  هاوبەشکردن
  ‏‏22‏ کەس‏ ئەمەیان به‌دڵه‌.

  Paywand Hawrami هه ورامی و سورانی و بادینی و کرمانجی زازاکی وه زاراوه کی ته ری گردیو کوردی پیک مارا
  ‏17 حوزەیران‏ لە ‏11:24 پ.ن‏ · بەدڵمە · 2

  Madeh Kurdistani به احترام,جه نه زه رو منو هه ورامی زوانی وه ن جیا جه کوردی,به لام کلتور و بیه ی مله تی وه فه قه ت زوان نیا,پا معنا که من ویم هه ورامی زوان زانو به لام کوردنا.هه ورامی زوانه که یش دوله مندته ر جه کوردی زا به لام کلتورما یون و شخسو ویم آننه میشوم په ی هه ورامانی فره ته ریچش مشوم په ی کوردستانی.سپاس
  ‏17 حوزەیران‏ لە ‏11:28 پ.ن‏ · بەدڵمە · 2

  Hawraman Ali Naaman کاکە هۆرامی پێسە زوانی ، متاومێ واچمێ زوانێوی سەربەخۆن ، بەلام هۆرامیەکێ پێسە خەلکی نەك هەر بەشێوەنێ جە نەتەوۆ کوردی ، بەلکە ئەسڵ و کوردی هۆرامی پێکش مارۆ!
  ‏17 حوزەیران‏ لە ‏11:39 پ.ن‏ · دەستکاریکراو · بەدڵمە · 3

  Ako Menbari شناسە(تعریف)زوانی چەنی زاراوەی ئنە جە یۆی نزیکێنێ کە بڕیە جارێ جە یۆی جیا نمەکریاوە پەوکی تاومێ واچمێ کە هۆرامی زوانەن،دەولەمەنی هۆرامیچ ئی راستییە سەلمنۆ
  ‏17 حوزەیران‏ لە ‏11:59 پ.ن‏ · بەدڵمە

  Syamend Hawrami
  http://www.hawraman.com/index.php?option=com_content
  تاریفې ناسیؤنی
  Pelyanew Hawramany pelyaniiva be zvany Horamy.
  HAWRAMAN.COM
  ‏17 حوزەیران‏ لە ‏02:02 د.ن‏ · بەدڵمە · 1

  Bakhtear Lahoni به‌ڕېزا! به‌شېۉ چا کامنتا کە چەنی یاساو یانەکەی نېنېۉە هەر چن بابەتې وەشې بېنې مەجبورې بیەمې لاشا بەرمې . جا داۉاتا ۉەنە کەرمې با یاسێ یانەکەی پارېزیا که‌ ماچؤ”ئی یانە، یانېۉی سەر بە وې و دور جە هەر مەزهەب و حزبېۉی سیاسیا.
  چی یانه‌نه‌ باسې سه‌رو زۉانی، کؤمه‌ڵگای، فه‌رهه‌نگی، سیاسه‌تی و ئیدیؤلؤژیا، ۉزیانه‌ دلې و بە شېۉېۉی دور جە هەر پېۉەنیېۉی مەزهەبی و حزبی، به‌ زۉانی هۆرامی باسشا سه‌ر کریؤ.
  دوێنێ لە ‏01:47 پ.ن‏ · دەستکاریکراو · بەدڵمە · 3

  Goran Hady
  Aslan ki basw mazhabish kardan .. to qbwl w fkriwy jyay makary chy grwpana wet machy grwpaka farhangya kachy ka basw zman w farhangy kriu pnat wash nya
  دوێنێ لە ‏01:10 پ.ن‏ · بەدڵمە

  Bakhtear Lahoni کاکه‌ گوران چی یانه‌نه‌ باسه‌کې مشیؤ به‌ زۉانی هۆرامی کریا ئەر بابەتەکا کەریۆ بە .هۆرامی خزمەتی گۆرە کەری بە هۆرامانی
  دوێنێ لە ‏01:45 پ.ن‏ · دەستکاریکراو · بەدڵمە · 2

  Goran Hady
  Aha yany comenta kwrdyaka labary ? Agar pasa bu fra xasa hich nabu zmanu ee grupaya horamy tamam bu
  دوێنێ لە ‏01:27 پ.ن‏ · بەدڵمە

  صلاح دبیری منیچ وێم پاسه‌ ویر که‌رووه‌ که‌ ئێمه‌یچ به‌شێو جه‌ کوردستان و به‌شێو جه‌ زوانۆ کوردییه‌نمێ،ئا زوانه‌ کوردییه‌ که‌ گردی دیالێکتێو گێرۆنه‌ وه‌ر، هه‌ر پاسه‌ که‌ خه‌ڵکۆ هه‌ورامانۆ سه‌ر به‌ کوردستانیه‌نمێ،زوانیچما کوردی هه‌ورامییا، هه‌رچه‌ن شایه‌د فرۆ ی چێوا حاشیێ با به‌ڵام ئه‌سڵ خزمه‌ت که‌رده‌یا به‌ زوانه‌که‌ی که‌ ئێمه‌یچ گرد که‌مته‌رخه‌میما که‌رده‌ن
  دوێنێ لە ‏01:29 پ.ن‏ · بەدڵمە

  Karwan Weisi ئازیزا بەخشدێم ئەر هۆرمیم خاس نیا. هۆرامی وێش ملەتێ جیان جە کوردی، کوردی ملەتا . زوانما جیان فەەرهەنگما جیان تەنانەت ئێمە ئاریایێنمێ و ئاذێ مادێنێ. ئینە فرەو پسپۆرە شارەزاکا ماچا،عەفوەم کەردێ اوۆمایم خاس نیا تاز یاذم گێر
  دوێنێ لە ‏01:43 پ.ن‏ · بەدڵمە · 4

  Behzad Kerimi منیچ ئیناینا چنی په یلواکه و رفیق ژیاری. هه ورامی زوانیه جیان جه کوردی و هه ورامیه کایچ به ریشه و نژاد جیاینئ جه کوردی. په ی فره ته ر یاواینه ئینه رفرئنس: هه ورامی زمانی ئایینی یارسان ٬ نامیق هه ورامی// وحدت کرد و ماد حیب اله تابانی
  22 کاتژمێر · بەدڵمە · 6

  Jiyar Slametyan دەس وەش ڕەفێق بێزاد، منیچ ماچوو هۆرامی نژادەن و زوانەن و فەرهەنگەن و جە باری دینی و ئائینی و ویەردەیوە، وێپان، و چنیی کوردی جیاوازا.ئینە فرە فرە ڕۆشنتەرا چانەی کە باسش سەر کریۆ، بەڵام هەر وەشا نەوەو دماڕۆ هۆرامی شارەزایی خاسش بە وێش و هوویەتەکەیش بۆنە،سپاس.
  22 کاتژمێر · بەدڵمە · 1

  Jiyar Slametyan کاک سیامەند، من حاڵیم وەنە نیا، کە ئایا جەنابت هۆرامی بە کورد مزانی و یا نە؟ هەر پاسە فرەو ئا ڕەفێقا کە نزیکێمانێ و سوورێنێ سەروو پارێزناو زوان هۆرامی؟ ئا بابەتە نیانترە داواچو پەرسەکا نمەدۆوە. ئانە نەزەریاتوو کەسێوا جە بارەو ملەتیرە. ؟ خاستەرا چی ویەرەنە مەوزعما سەریح بۆنە،سپاس
  22 کاتژمێر · بەدڵمە

  Jiyar Slametyan من فرەو کامنتام وینا جەنابیت لایک کەردێبێنێ، کامنتەکێ نووسیاینە زوان هۆرامی بەشێوا جە زوان کوردی؟ جەنابت ئینەتە لایک کەردەبێ، واتم زانوو باوەڕوو جەنابیت چی ویەرەنە چنینا.؟
  22 کاتژمێر · بەدڵمە

  Hawraman Ali Naaman برادەرا سلام ، پنەم ناوەشبێ کۆمنتەکێتا لابەردێنێ ، راسی هەر پەیجێو ئازادا بە چ زوانێو مەتلەبەکاش وەلا کەرۆوێ ، بەلام ئازاد نیا ، دیاریش کەرۆ خەلکی بە چ زوانێو کۆمێنت بنویسۆ ، کۆمێنت نویستەی فەرق کەرۆ چنی نیارەی مەتلەبی.
  21 کاتژمێر · بەدڵمە · 3

  Bakhtear Lahoni زۉان و فەرهەنگ کەیېۉەنە کە جەمیۉە پېۉەرە و کەنارو یەکترینیەنە کەراش پېسە هەر کەیېۉې تەری.ئی کەیێ ئا وەختە وەشەنە و لەزەتش جؤ بەری کە ئەندامێ قانونې و یاسې بزانا و بەراش ڕاۉە.ئی جەمې دیارا پەی ئیدامە دای ئی کەیێ مەیذانیۉ و زۉانیۉ لازما.کە ئی مەیدان و زۉ…زیاتر ببینە
  21 کاتژمێر · بەدڵمە · 3

  Syamend Hawrami کاکە عەلی گیان، سڵام و بەخشەما، چا بارۆ هیچ مەبەستېۉما نیا بېجگە جە پارېزنای زۉانەکەی. گردما مزانمې کە زۉانەکې سؤرانی و فارسی دلې مەردمو ئېمەنە زۉانې دەسەڵات دارېنې و مەرمو ئېمەیچ بە ئاسان دەسسشا پەی بەرؤ. جا ئەر پەی ئانەیە چی یانەنە کارېۉ نەکریؤ، هەر …زیاتر ببینە
  20 کاتژمێر · دەستکاریکراو · بەدڵمە · 3

  Hawraman Ali Naaman کاك سیامەند گیان من یەکەم جارم بێ کۆمێنت چێگەنە بنویسو ، بروا کەرێ من هیچ کەسی جە وێم زیاتەر بە دلسۆزو زوان و فەرهەنگ و هۆرامی مەزانو! بەلام برواکەردێ پاسە مەکریۆ ، هەست کەروو جۆرێو جە دەمارگیری وینونە کە زەرەرش جە قازانجیش زیاتەرا . من ئامادە نیەنا هیچ پەیجێوی هۆرامیەنە وتار یا هەر پۆستێوی تەر بە سۆرانی بنویسو ، بەلام کۆمێنت پێ کەسێوی کە بە سۆرانی ، کۆمێنتش نویستەن فرە عادیا ، شمە کریێ واتێتا ، برادەرا ، ئەرك کێشدێ بە هۆرامی بنویسدێ ، حەتمەن ئاوەختی منیچ واچێنێ راسماچا پشتیوانتابێنێ … بەهەرحاڵ ئینێ بە هۆرامی ماچاشا پنێ وردە گلەیێ دۆسانێ … ئومێدو سەرکۆتێتا پێ وازوو
  19 کاتژمێر · بەدڵمە · 3

  Syamend Hawrami کاکە ژیار گیان، من سەرو ئاچېۉاۉە کە ساقەنا قسېم کەردېنې و بە نۉیسیایچ هەنېم. سەرو زۉانی هۆرامی ساقەنا کە زۉانا و چڵ و چؤ وېش هەنش و گراماتیک و ۉاچې و فؤنېتیکو وېش هەنش. ئی زۉانە چەنی زۉانەکا دۆروبەری مەرزې دیاریې و رؤشنېش هەنې. نە سؤرانا و نە لەهجېۉ جە سؤرانی و یا کرمانجی ویا کەڵهوڕی. زۉانېۉی سەر بەوې و تایبەت بە وېن و وېش داراو چندین لەهجان.
  بەڵام سەرو نەژادی( ئېتنیک)ی هەرچند ئەۉە وانای و شؤن گرتەیچم تا ڕادېۉ بیەن و ئاگادارەنا کە غەربیې جە سەردەمانېۉەنە و جە دەربارو ئەردەڵانا، جە سنەنە تەلاششا کەردەن تا چېۉېۉ چا بارۆ بېزاۉە و ۉزا بەر ، بەڵام تا بە ئارؤیچ من چېۉېۉی زانستی چا بارۆ شکە مەبەرو.
  تەجرەبەو وېچم جە هۆرامانەنە چېۉېۉی تایبەت و جیاکار مەدؤ دەسؤ. ئېمە جە هۆرامانەنە سیاۉېما هەنې کە ئجؤ هەر هیزی جە نسارو ئافریقایۆ ئامێنې. جە هەشەمېزەنە ئەر پاسار و داڵانەکې نەیاۉا فریایۆ، یؤ ۉەرو چەمە کۆڵا و زڵفە بلؤندا، شېۉیؤش ۉەنە و ئجؤش ڕاش ئۆ دەگێۉەو سکاندیناۉی کۆتېنە.
  من جە باری فیزیکیۆ تەفاۉەتېۉ بەینو مەردمو تەۉېڵې و سلېمانیېنە مەۉینو، ئجؤم چەنی مەهابادیا تەنیا بە جل بەرگ و زۉان جیێ کریەیمێ.
  کورد پېسە نامې بڕیایما بریا ملەرە، ئی نامې ئۆسا پی گردگیریە نەبې و تەنیا نامې پەی کؤچەراما بې. بەڵام ئانارە ئیسە بڕیان ملو مەردمېۉیەرە کە ئینێ کوردسانەنە( بېجگە ترک و عەرەبەکا) و ئېمەیچ گېرؤۉە. وەلې مەبؤ پېسە زۉانی هؤرش گېرمې، بەڵکو هەر مشیؤ پېسە نامې پەی مەردمو کوردسانی هؤرش گېرمې. ئەندا ئەر بیە بە نامې پەی زۉانېۉې ئانە کېشەش چۆ وەش بؤ.
  ئا مەتڵەبو گەڵنېریچە پاسەنە کە تؤ ماچی سەرو میللەتیا. بە پاو ئا پەیلۉایا ئېمە متاۉمې بەشېۉ جە مېللەتو کوردی بیمې. دیارا ئی بیەیە دۉې سەرېش هەنې. یؤش ئېمەنمې کە ئەگەر گەرەکما بؤ و ئەگەر ئەرک پەزیرێ بیمې و ئەگەر تەماو یاردیچما بؤ. ئۆ سەرەکەیچش باقی مەردمیا کە ئەگەر ئېمەش گەرەکې بیمې و ئەگەر ۉەرۉارماۉە ئەرک و ۉەرپەرسی پەی وېشا بنیارە و ئا تەمێچشا جە ئېمە با.
  کورد مشیؤ ئېمە هەر پاسە کە هەنمې بە بې چەکوشکاری قەبوڵې کەرؤ. یانې زۉانیما بە ڕەسمیەت بژناسؤ و هەر پېسە زۉانەکاتەری یاگېش پەی بنیؤرە. ئا کابرا تاریفې مېللەتی مەبینؤ زۉانۆ و ئجؤم هەرمانېۉەی درؤسەیچ کەرؤ.
  44 خولەک · دەستکاریکراو · بەدڵمە · 2

  Jiyar Slametyan دەس وەش کاک سیامەند،
  16 کاتژمێر · بەدڵمە · 1

  Syamend Hawrami دەسو تؤ وەش بؤ کاکە ژیار!
  16 کاتژمێر · بەدڵمە · 1

  Puria Ajang به بروا من هورامی زوانا پسه سورانی.و کوردی چن زوانین نه چن له هجی یا زاراوه.هر پاسه که ماموسای باسش کرد هورامی موشه خه ساتو زوانیش هه ن.هه رچن که اینه به حسیوی علمیا و زوان شناسه کی خاسته ر متاوا سه رشو قسی که را.
  14 کاتژمێر · بەدڵمە · 1

  Puria Ajang په اینه یه بزانمی هورامی زوانا و هورامان ویش نه ته ویوی جیا جه کوردیا متاومی 2 کاری که رمی.یا علمی گیلمیش په جه زوانشناسه کاو جه نه ته ه وه شناسه کا کلک گیرمی په ته شخیسیما.یا بزانمی خه لکو ویما به عام چیش ماچو. زه مانو آرویه نه خه لکیو که یه ک آمانجو…زیاتر ببینە
  14 کاتژمێر · بەدڵمە · 1

  Jiyar Slametyan کاک پووریا هۆرامی نەتەوێوی جیان، سەرنوشتش چنی کوردی، یۆ نیا، هۆرامی حەشیمەتش هەتا مێ کەموە بۆ، سەروو سایەو کوردایەتی و ناسیۆنالیست کوردیوە زوانەکەما بیەن بە گاڵتەو کوردا و جوگرافیاکەیچما دەۆڵەتوو ئێرانی وێران کەرد یۆرە، دڵنیا بە ئەگەر کورد ئێرانی دەسەڵ…زیاتر ببینە
  14 کاتژمێر · بەدڵمە · 1

  Puria Ajang حس مشترک (هه ستی هم به ش) حسسیوی موشتره ک دلی سورانی زوانه کاو هورامیه کانه نسبه ت به فه رهنگی سیاستی شیوه و ژیای کولتوری و……. هه ن که مه تاومی به 2 مله تی جیه شا بزانمی و خاسته را ویما جیا نه کرمی و هورامی به کورد بزانمی.
  14 کاتژمێر · بەدڵمە · 2

  Jiyar Slametyan هۆرامی نە تاریخەن نە فەرهەنگەن نە عورفەن و نە جە ئەدەبیاتی و زوانیشەنە مسقالەە زەڕە چنی کوردی پەیوەنیش نیا، ئێمە خاستەرا بوعدە ئینسانیەکا و بەرابەری وازەکا بە هێز کەرمێ، تا ئانە کە تاریخوو خەڵکوو هۆرامانی ورەشمێ بە ناسیۆنالیستی بێ سەروو بەنی کوردی و فارسی و عەرەبی پان ئیسلامی. . .
  14 کاتژمێر · بەدڵمە · 1

  Jiyar Slametyan حسی مشتەرەک، مشۆم سەروو بنەما ئینسانیەکاوە پسەو حەقوو ژیوای هەقوو بەرابەری و عەدالەتی کۆمەڵایەتی هەقوو ئازادی بەیانی هەقوو فەرهەنگی کۆمەڵایەتی شناج بنریۆ، نەکا ئانە کە ئەگەر هۆرامی کورد نەبۆ ئێتر هەقش نیا، هۆرامی هەتا هەن پی ئەدەبیاتە کۆیلانەوە ڕۆزگارش نمەبۆ. دنیا پەی ئازادی وێش شەڕ کەرۆ، هۆرامیچ پەی ئازادی کوردی و فارس وێش مذۆ کوشت.
  14 کاتژمێر · دەستکاریکراو · بەدڵمە

  Puria Ajang اینه که هورامی په نه ش مه نویسیو یا زه عیفا یا هه ر چیویو ته ر خه تا ویمانه.سورانی نمه هورامی بنویسو یا کار که رو په من و تو.ایمه ی هورامی مشو ویما زوانه که یما قوی که رمیو…
  14 کاتژمێر · بەدڵمە · 1

  Jiyar Slametyan کاک پووریا، فرەتەر جە چنها هەزار جوانوو هۆرامی دلێ حزبە کوردیەکانە گیانش پەی ئازادی و یاوای بە هەقەکاش جە دەس دان یانەو کاشانەما شێویان، هۆرامان هەمیشەی مۆڵگەو کۆمەڵەو دێمۆکرات و پێشمەرگەکا مەسعوودی بیەن، چنی کریۆ زاڕۆڵێ تەوێڵێ و بیارێ هەقوو وەنەیشا بە…زیاتر ببینە
  14 کاتژمێر · دەستکاریکراو · بەدڵمە · 2

  Shirin Jalali پەێ تەێیدو قسەکا کاک هەورامان علی منیچ ئەجۆم پێسە مەکەریو، ئەگەر قەرابۆ هەرکەس بە هەر زوانەوتەر خیرو هەورامی بنویسو پاکش کەردە بەلە خێرە من بەکارەویی درۆسش مەزانو. خۆ بشەو وەرەچەم جە خەڵکو هەورامانی بە جافی قسەکەرا ، پەێ نمونی خەڵکو نجاری، نوریاو…زیاتر ببینە
  12 کاتژمێر · بەدڵمە

  Aram Mohamadi کاک ژیار ئه بحسه ئه گر دلی ئنجمه نی کریو فره تره رنتیجه گیری تا ده لی فه زای مجازینه
  12 کاتژمێر · بەدڵمە · 1

  Syamend Hawrami شیرین خانم دەست وەش بؤ! راسا و هەر پاسە کە تؤ ئیشارەت پەنە دان، هۆرامانەنە وەشەۉیسې فرې هەنې کە بە زۉانی هۆرامی قسې مەکەرا. بەڵام ئی یانە تایبەت پەی پارېزنای زۉانی هۆرامی نریانەرە. هۆرامان بە دەیان گرفتېش هەنې و ئەۉیس کەرؤ کە پەی گردی یانې بنریارە و هە…زیاتر ببینە
  11 کاتژمێر · دەستکاریکراو · بەدڵمە · 1

  جوانمیر خووند دەس وەش . مــــن هــــۆرامـیــــنـــا قەلەمم پەی هۆرامانین .
  “زوانەکەم”
  هۆ زوانی ئەداییم
  هۆ ویەردەو ئشناسیایم
  تۆ ڕیخۆ درەختوو ئاوەزیمەنی
  تۆ نەبی من وشکەنا
  بێ گەلاو بێ لەقەنا

  ” کۆسالان ”
  10 کاتژمێر · بەدڵمە · 6

  Ahsan Rashidi ژیار تۆ مۆشکڵه ت چێویه ته را نمارەشۆ سه رو کورد و هه ورامی چی چه ماو ویت بینی هه قێقه تی پاشێل که ری که ڵکه ڵه و تۆ چێویه ته را!!!!!!خاس گنۆ به ر گه رەکتا چێش که ری !!!!!!!وێ وەری وەسێن
  ١ کاژێر · بەدڵمە

  Ahsan Rashidi مێژوو ،سه رزەمین ،ئه دەبیات هه رگیز نمه تاوی خه ڵه تنیشا
  59 خولەک · بەدڵمە

  Syamend Hawrami کاکە ئەحسەن رەشیدی، تؤ بەش قسەکې وېت کەری و بە نەزەرەکا بەرخورد کەری، بەش نەۉەزیەنە ئاگە کە فڵانە کەسی چ خەیاڵېۉ ئینا سەرەشەنە! چون بە ڕاسی ڕەۉان کاۉی کەسەکا نە هەرمانەو ئېمەنە و نە ئېگەیچ یاگېشەنە. بەش ئا کومېنتیە کە کاکە ژیار چ موشکڵېۉەش هەنە یا لابەری و یا ڕېکش ۉزی. دەست وەش بؤ!

  پاسخ دادن
 45. 14

  Parviz babae

  جناب هورامان. امضا کنندگان این بیانیه کسانی بودند که در آن مراسم شرکت داشته اند. در حالی که در بیانیه طرف مقابل اسم از کسانی برده شده که اصلا در آن مراسم شرکت نداشته اند. ما هم اگر میخواستبم امضا جمع کنیم هزاران امضا جمع آوری میکردیم چون مطمئنیم بیش از 99 درصد مردم با شرف هورامی زبان به کورد بودن خود ایمان دارند

  پاسخ دادن
  1. 14.1

   هورامان

   جناب پرویز خان بابایی اولا بحث سر حضور افراد در جلسه مریوان نبود بلکه بحث سر بی ادبیهای شما به زبان مقدس مادریست که در طول این سالیان روا داشته اید و آخرینش مربوط می شود به مجله مزخرف وانیار سه در ثانی زبان و ملیت دو مقوله جدا هستند . آیا نمی شود یک نفر کرد باشد اما زبانش هورامی ؟ مگر تو خود را غیر ایرانی میدانی ؟ ( که البته چنین است ) مگر در ایران چندین زبان وجود ندارند که همه ملیت ایرانی دارند ؟ شماها چرا این همه مشکل با زبان هورامی دارید چرا تا بحث زبان هورامی آمد آن را با مسئله کرد ربط می دهید ؟ در ضمن معنای…. را برای من نگو چون …… کسیست که زبان مادری خود را مقدس بشمارد نه آن را به باد تمسخر بگیرد. 100درصدر هورامیهای …… زبان مادری خود را مقدس میشمارند اونیکه زبان مادریش را ول کند اون ….. است.

   پاسخ دادن
   1. 14.1.1

    هورامان

    آقای صالحی عزیز واژه «شرف» واژه زیباییست حذف نمی کردی بهتر بود.

    پاسخ دادن
   2. 14.1.2

    باوانو هه ورامانی

    په ی هه ورامانی و باقی ئانیشانه هه لای باسه که ی نه یاوه ینینه!
    کاکه گیان شیونای راسیه کان و چه واشه که رده خه لکی گوناحیوه گه ورینه
    براکانم با کچیه ئیپدان ئیسافمان بو. به بی قین و غه ره ز با ته ماشه و مه سه له کی که رمی.به زوانو ناشیرینی و بوختان که رده ی و شیونای کوره کان نمیاومی هیچ کو و کیشه که چار مه کریو. کاکه سه رده م سه رده مو فره یی و پیوه بیه یه ن و هه ورامانیچنه مشو پیسه بو
    به ته ماشه که رده ی و وانای دوه به یانه که ی عا ل په یمان گنو به ر کامشان نه رم و نیان و مه نتقی و سه رده میانه ن.هنو براده رانو “ویرچه می” فره تنن و تومه ت به خش و هه ره شه که ره ن و هه ن وییرو حه زفو گرکه سیه نه ویش زیاته ر.به لام هینو براده رانو پاوه ی که دماته ر نویسیان و جوابو ئادیشانش دانو فره نه ر رمته ر و مه نتقی و سه رده میانه ن. به روشنی باسش که رده ن و گر چیوش جیا باس که رده ن و فکرشه نه فره یی و گفتوگو و پیوه ره بیه ی هاوار که رو.
    با جاریوته ر بلمینه دلی به یانه که و براکانو پاوهی و جوان فکر و وینگه عاله که یشان فکریه یمینه و به هورچنیهی ئا جومله جوانو په ر مانه ی که چانه هه نه: “ئیمه به جیاوازیه کاماوه جوانینمی” جاریوته ر یه کترینمی چرمی په ی سه ربه رزی و پیشوسته ی زید و وه لاتیمان. هه رپاسه با تف که رمی شه یتانی و جه هلی و لوتبهر زی و قینه قینالی

    پاسخ دادن
 46. 13

  چەم تێژ

  هورامان جان! تو متن را خواندی یا از روی معده گفتی؟ آخه دلسوز جان در متن آمده که فقط اسامی شرکت کنندگان امضا کرده اند نه افراد دیگر. در ضمن فکر می کنی آن 45 نفر چه گلی به سر و روی هورامان زده اند؟ ……….

  پاسخ دادن
 47. 12

  فه‌ردین

  هه‌ڵێتان فرێنێ ئازیز ئینه‌ که‌ی هه‌ورامی نویسته‌یه‌ن شمه‌ مه‌نویسدێش

  پاسخ دادن
 48. 11

  کامران

  دوست عزیز پاوه ای شما زبان مادری خودت رو نمیفهمی چطور میخوای انگلیسی بفهمی؟ در کل ملت با حالی داریم ما

  پاسخ دادن
 49. 10

  بهنام

  باعرض سلام
  تو دنیایی که همه به فکر ارتباطات و تفاهم و همکاری بیشتر هستن بیان کردن این مسائل جای بسی تاسف دارد به قول معروف هر چه متعصب تر احمق تر!

  پاسخ دادن
 50. 9

  کەلیان

  دوستە عزیزی کە بە نام هورامان نظر خود را گذاشتە اند:مثل اینکە اصلا بیانیە رو نخوندید اگە بیانیە رو خواندە باشید در مورد اون ٤٥ نفر هم توضیحاتی دادە شدە است مبنی بر اینکە کە بعضی از این دوستان اصلا خبر نداشتەاند و بدون اطلاع از محتوای بیانیە اسمشون درج شدە است.هرجند من خودم نیز بر وجود خارجی داستان بعضی از دوستان نیز شک دارم من جملە کاروان ویسی،کە فکر نمیکنم همچین کسی اصلا وجود داشتە باشد.
  در ضمن در جواب اینکە این جوابیە تنها ٩ نفرن باید عرض کنم کە آنطوری کە من اطلاع پیدا کردم بنا بودە کە تنها کسانی اسم بنویسن کە خود در جلسە حضور داشتە اند وگرنە من نیز یکی بودم کە حاضر بودم اسم خودمو بنویسم و مطمئنا خیلیهای دیگر

  پاسخ دادن
 51. 8

  کەلیان

  سڵام و ڕێزی بی پایان پەی چالاکانوو فەرهەنگی شارەکەیمان،کاک کەیهان،کاک داود کاک پەرویز،کاک نادر،کاک نیعمەت کاک ئارتین و کاک موختار و هەر پاسە کاکە هونەر و کاک ناسێح
  جوابیەوی رێک و پێک پر بایەخ بێ دەس وەشیتان چەنە مەکەرو و هیوام بەردەوامیتانە جە خزمەت کەردەی بە فەرهەنگ و ئەدب وکوردەواری.
  ئەمنیج نان چەنی شمە

  پاسخ دادن
 52. 7

  مسلم حسنی

  سلام و درود به دوستان گرانقدر

  این بیاننامه به وضوح و بر اساس سند و با نثری شیوا و دموکراتیک و به دور از هیاهو و هوچی گری نشان داد نه تنها عملی ناصواب در حق ادبیات هورامی نشده است بلکه میتواند نماینده فرهنگ و ادب هورامان عزیز باشد.

  بعد از خواندن مطلب سخیف و به دور از ادب باصطلاح مدافعان ادبیات هورامی – بغض و کینه آشکاری در آن نوشته هویداست و احساس شرم به انسان دست میدهد وقتی میبیند کسانی که مدعی ادیب بودن و ادعای پاسداری از هورامی را دارند با چنان ادبیات بی مایه و شنیعی فعالان ادبی و مردمیِ هورامان را خطاب قرار میدهند.

  این نوشته کذب به شدت محکوم است و خلاف پرنسیب های اادبی و اخلاقی است.
  امیدوارم به صورت رسمی از کیهان عزیزی و داوود غفاری عذر خواهی بشود و مسببان این عمل زشت و غیر اخلاقی رسوا بشوند.

  من به شخصه دستان آن عزیزان زحمت کش را میفشارم و امیدوارم با عزمی راسخ تر در راستای ارتقای فرهنگ و ادب کوردی بالاخص هورامی بیش از پیش خدمت بکنند.

  پاسخ دادن
 53. 6

  ناشناس

  تشکر ازشماانتشارات ریباز میزبان خوبی بوداما خصومت قبلی 2نفرکه گویی برای …. امده بودندباعث شد برنامه تاچنددقیقه ای وقفه داشته باشدضمنا سخنرانانخوبی ازمریوان وپاوه وسنندج امده بوند اما با سخنرانی اقایان کیهان عزیز ورحمانیان تحمل اشخاص که نظم جلسه رابرهم زدند به دورازانتظاربود چراکه انها درفضای مجازی ادعای گفتمان ادبی دارند

  پاسخ دادن
 54. 5

  همشهری

  باوه ر تا به کوردی نویسته ی بی جه که ی به هورامی مه نویسدی!
  ماچینی ملکوو ئیمه کورسانه ن هورامان ناوچه ئین خاس به رکه وت په ی گردووهورامانی

  پاسخ دادن
 55. 4

  پاوه ای

  با سلام
  اگر امکان دارد ترجمه فارسی یا انگلیسی متن را نیز بنویسید.
  با تشکر

  پاسخ دادن
  1. 4.1

   هانه برالوو

   جناب پاوه یی عزیز!
   پیداست که زبان مادریان را نخوانده اید و بدان آشنایی ندارید. اگر نه زبان هورامی همانی است که شما با طعنه ترجمه انگلیسیش زا میخواهید. نه چیز دیگر.
   لازم است یادآوری کنم که ما متون زیاد (نثر) هورامی در دست نداریم که به یک شیوه واحد نوشته شده باشند، لذا تلاش برای دستیابی به یک لهجه معیار، کار پسندیده ای است.
   اگر کمی با زبان مادریتان مطالعه میکردید، یا اگر تلاش میکردید که واژه های اصیل همین زبانی را که سنگش را به سینه میزنید، آموخته بودید، شاید فهمیدنش برایتان آنقدر دشوار نمیشد که متلک بپرانید!

   پاسخ دادن
   1. 4.1.1

    پاوه ای

    کاربر محترم
    شما یا در پاوه نبودید یا تحصیل نکرده اید!بنده به زبان پاوه ای صحبت کرده ام مثل تمام پاوه ای ها و به زبان فارسی نوشته ام.شما این را متلک می پندارید؟نه نیازی به متلک گفتن نیست.
    از نظر بنده زبان یا نوشته هورامی،عربی،انگلیسی،ترکی،لری،لکی،روسی،آلمانی و هر زبان دیگری
    برایم یکسان و هم ارزش هستند.و هیچ برتری را قایل نیستم!
    پس چون من و امثال بنده به زبان فارسی و انگلیسی آشنایی بیشتری از نظر نوشتاری داریم ،این متن را نوشتم.
    بنده تا درجه … حتی یک واحد درس هورامی نخوانده ام.
    با تشکر.

    پاسخ دادن
    1. 4.1.1.1

     هانه برالوو

     جناب پاوه یی گرامی!
     بنده هم در پاوه بوده و هستم و هم تحصیلات عالی دارم.
     متعجبم که چگونه و با چه استدلال یا با چه قرینه ای، اینگونه برداشت کردید.
     مضافا من هم میدانم که در دانشگاههای ایران تا سطح فوق دکتری یک واحد هورامی هم نمیخوانند، اما از این نیز شگفت زده شده ام که مگر دانستن و یاد گرفتن زبان مادری، صرفا باید در دانشگاه صورت گیرد، که شما خودتان را بیسواد از آن معرفی کرده اید؟! و طوری سخن گفته اید که انگار باید هورامی را در دانشگاه یاد گرفت!!!
     لازم است یاد آوری کنم که اکثر نویسندگان این بیاینه در زمینه ادبیات تخصص دانشگاهی نگرفته اند (میتوانید خودتان در مورد مدارک علمیشان تحقیق کنید) اما این مانع نشده که در زمینه ادبیات فعالیت نکنند.
     چرچیل از بزرگترین سیاستمداران جهان بوده اما در ادبیات، نوبل گرفته است! شاید این مثال گویایی باشد از آنچه که میخواستم بدان اشاره کنم.
     به گمان این شمایید که تحصیلات عالیه تان را (اگر هم داشته باشید) تنها برای کسب مدرک انجام داده اید و چیزی از آن بهره نبرده اید.
     سخن استاد هژار را در خصوص کسی که زبان مادریش را نداند اینجا بازگو نمیکنم، خودتان اگر تمایل داشتید آن را خواهید یافت!

     پاسخ دادن
 56. 3

  هورامان

  جنابان آقایان کیهان عزیزی و همقطاران که بیش از 10 نفر نیستید .
  این افراد که نامشان در زیر آمده و همگی از نویسندگان وقلم بدستان منطقه هورامان هستند انزجار خود را از اهداف………. شما اعلام نموده اند :
  1 – کورش ئه‌مینی
  2 – سوبحان ئه‌مینی
  3 – حێکمه‌ت ئه‌مینی
  4 – ئێحسان ئه‌تابه‌ک
  5 – تالب ئه‌داک
  6 – مه‌هدی ئه‌بری
  7 – محه‌ممد عه‌لی ئه‌ده‌ک
  8 – کارزان ئه‌داک
  9 – سه‌یوان ئه‌دوای
  10 – فه‌رزین ئه‌داک
  11 – فه‌رشید ئه‌دوای
  12 – حافێز ئه‌دوای
  13 – عه‌لی ئه‌دوای
  14 – موعید ئه‌دوای
  15 – مه‌حموود ئه‌زه‌غ
  16 – هۆشیار ئه‌زه‌غ
  17 – ئێلهام به‌خشی
  18 – عه‌بدوڵلا حه‌بیبی
  19 – حه‌مزه‌ حسه‌ینی
  20 – سه‌عدوڵلا خوونخام (شه‌هریار)
  21 – موزه‌فه‌ر خوونسیاوه‌شان
  22 – مسته‌فا خوونسیاوه‌شان
  23 – جوانمیر خووند
  24 – جه‌لیل خووندڵ
  25 – ئێحسان دارستانی
  26 – داریۆش ره‌حمانی
  27 – عه‌بدوڵلا ره‌حیمی
  28 – زیبا ره‌حیمی
  29 – محه‌ممه‌د سالاری
  30 – ژیار سڵامه‌تیان
  31 – به‌لال سلێمانپوور
  32 – سوودابه‌ شه‌بڕه‌ندی
  33 – قه‌ندیل شه‌مسی
  34 – محه‌ممد شه‌ریف عه‌لیڕه‌مایی
  35 – سه‌رکه‌وت عه‌زیزی (نه‌به‌ز)
  36 – قه‌دری عوسمانزاده‌
  37 – شایسته‌ غوڵاموه‌یسی
  38 – محه‌ممه‌دی فه‌هیم
  39 – به‌یان فه‌تاحی
  40 – بێهزاد که‌ریمی
  41 – ژاڵه‌ محه‌ممه‌دیان
  42 – ئه‌حسه‌ن محه‌ممه‌دی
  43 – سه‌یوان محه‌ممه‌دی
  44 – سه‌رکه‌وت نیکدڵ
  45 – کاروان وه‌یسی

  اینها همه نام آشنا هستند و حداقل این افراد از شاخصهای فرهنگ هورامان هستند و همه ما آنها را با نوشته هایشان می شناسیم. :

  محه‌ممه‌دی فه‌هیم
  محه‌ممد شه‌ریف عه‌لیڕه‌مایی
  سه‌رکه‌وت عه‌زیزی (نه‌به‌ز)
  عه‌بدوڵلا حه‌بیبی
  داریۆش ره‌حمانی
  عه‌بدوڵلا ره‌حیمی
  محه‌ممه‌د سالاری
  بێهزاد که‌ریمی
  کورش ئه‌مینی
  سوبحان ئه‌مینی
  ئێحسان ئه‌تابه‌ک
  تالب ئه‌داک
  مه‌هدی ئه‌بری

  چرا اینقدر باید دنبال تفرقه باشیم چرا کمی دلمان برای هورامان و فرهنگ نحیف و زارش نسوزد .این همه آشوب برای چیست ؟

  پاسخ دادن
  1. 3.1

   هانه برالوو

   سلام خدمت شما کاک هورامان!
   در پاسخ به نظرتان باید به چند نکته اشاره کنم:
   یک اینکه این آشوبی که به آن اشاره فرموده اید، قبلا صورت گرفته و این متن تنها جوابیه ای به آن به قول شما آشوب، بوده است. نه ایجاد تنشی دیگر.
   دیگر اینکه، تعداد افرادی که در این جوابیه نام برده شده اند و شما آنها را اندک شمرده اید، تنها و تنها حاضران پاوه یی در آن جلسه بوده اند نه غیر از آنها. به عبارت دیگر امضا کنندگان این جوابیه در پی جمع کردن امضا نبوده اند. چرا که اگر لازم باشد، من فکر میکنم که عمده افراد تحصیل کرده و فهمیده جامعه ما با نظرات این دوستان همراهی میکردند و بر صحت جوابیه آنها مهر تایید مگذاشتند.
   متاسفانه غرضهای شخصی به جایی رسیده که برای تخریب دیگران، از هر واژه یی استفاده میشود و ملاحظه ای صورت نمیگیرد.
   شما اگر متن را به دقت میخواندید متوجه میشدید که شماری از امضا کنندگان آنها – که شما آنها را بیشتر از 40 نفر نام برده اید- حتی از وجود چنین متنی با چنین محتوایی، خبر نداشته و منکر آن شده اند. برای صحت و سقم این ادعا خودتان با بعضی از آنها تماس بگیرید تا متوجه موضوع بشوید.
   سخن آخر اینکه حتی اگر استنادتان به تعداد نفرات باشد (کما اینکه به دلایل مشخص استنادی ضعیف است)، لازم است با مثالی یاد آوری کنم که: در جامعه ما عزیز ویسی به عنوان خواننده یی پر شنونده تر از مظهر خالقی است اما این دلیل برتری هنر این خواننده بر استاد مسلم آواز کردی، نیست! (خودتان قضاوت کنید.)

   پاسخ دادن
  2. 3.2

   جهانگیر محمود ویسی

   با درود از آن 45نفر که در لیست هورامان آمده می خواهم بپرسم به راستی چند نفر از شما در آن جلسه حضور داشته اید.اگر فیلم و بحث ها و محتوای آن شیوه برخورد را ببینید باز هم همان شیوه و روش برخورد دوستانتان را خواهید پذیرفت؟اگر با سلامت و آزادگی و روحیه دمکراتیک و انسانی قضاوت نکنیم 45نفر که سهل است هزاران نفر هم باشیم.خود که هیچ جامعه و ملتمان را به قهقرا خواهیم راند.امیدواریم در پردازش به کارهایمان شیوه آزادگی و انسانی را به کار ببریم.

   پاسخ دادن
   1. 3.2.1

    هورامان

    آقا جهانگیر اون بیانیه نه به خاطر جلسه مریوان بلکه به خاطر هورامان فروشی بود.

    پاسخ دادن
    1. 3.2.1.1

     جهانگیر محمود ویسی

     هورامان گرامی،با درود،من از آن عزیزان سئوالی را طرح نمودم تا اگر لازم دانستند پاسخی در شأن نویسنده گی شان دهند.از شما هم می خواهم و انتظار دارم چنانچه نقدی بر هر کس یا هر اندیشه ای داری،با شیوه مناسب علمی برخورد نمائید،حداقل آنانی که قلمی در دست دارند و اهل اندیشه و قصد تقویت و ارتقاء فرهنگ خود را دارند،با درایت و با ادله کافی و نافذ به نقد طرف مقابل می پردازند.اول موارد مورد نقد را بدون کم و کاست برای خواننده گان ارائه داده و طبق آن مدارک با شیوه درست و بدون تهدید و ارعاب و تهمت خواننده گان را آگاه می سازند،و حتی طرف مقابل را به سوی سلامتی در گفتار و رفتار می کشانند.قصاص از قبل از جنایت کار خوبی نیست.عزیزم به راستی نمی دانم هورامان فروشی را بر اساس کدامین سند دنبال می کنید،متاسفانه در این زمانه برای مغلوب نمودن طرف مقابل همیشه سوژه های ناروا معمول می گردد که ما باید به شدت از آنها دوری گزنیم،این گونه شیوه ها کار یک نویسنده نیست و قبل از هر چیز خود آن کس مورد نقد جدی قرار خواهد گرفت.قرار نیست کسی با این الفاظ مورد حذف فیزیکی یا سیاسی و فرهنگی واقع شود،در واقع ما با این نوع سیاست غلط که سالها بر شانه هایمان سنگینی می کند، آشنا هستیم،بار دیگر از شما گرامیان می خواهم با زبان و گفتار سالم و شیوه مدرن دیالکتیکی بدون احساسات گذرا و تهمت زدن های عوام فریبانه رایج به نقد بپردازید.قطعا شما نیز در سیر پردازش فرهنگی مسئول هستید،اگر خود را یک مسئول فرهنگی می دانید،وظیفه سنگینی را با خود حمل می کنی،به قول شاملو انسان تجسد و ظیفه است،تخریب دیگران و اشخاص وظیفه یک نویسنده مسئول و آگاه و مستقل نیست.شما را به نقد فرا می خوانیم نه تخریب و تضعیف اذهان آنهم با ارائه مکتوبات و مطالبات و مفهومات و نهایتا نتیجه آن.

     پاسخ دادن
 57. 2

  ئاشنا

  سلام و ریز و حورمه ت په ی چالاکانو ئه ده ب و فه رهه نگ و هونه ری جه شارو پاوه ی وه شه ویسی.
  ئاگاداریه که تان زه ریف و ریک و پیک و پوخته بی و ئه منیچ ویم به هامرا و هامرازو شمه ی ئازیزی مه زانو که خزمه ت که ری واقعیی هه ورامانیه ندی.
  مانی نه ودی
  چالاکیتان به رده وام بو هه میشه .
  برای وردیتان ئاشنا عه باس مه نش

  پاسخ دادن
  1. 2.1

   پاوه ی

   ئاشنا گیان کاش ویت قاتی نه که ردایا . خو تو نیه نی پیرره و ئینیشانه هورامی وره شی جرمیوی سه نگینه ن

   پاسخ دادن
   1. 2.1.1

    ئاشنا

    زبان، هه ورامان، هه ورامی کلیدوازه هایی هستند برای مباحث فرهنگی ادبی هنری . به نظر من اگر بخواهیم این مباحث تئوریک و نظری ادبی و زبان شناسی را با مباحث سیاسی و ایدئولوژیک قاطی کنیم ،آب را گل آلود کرده ایم و داریم ماهی های ناصواب سمی خطرناکی را صید می کنیم که نه برای تک تک افراد فعال در این حوزه کارگر خواهد بود و نه برای منطقه رویایی هه ورامان که روز به روز است در نافکری ها و نابخردی های ما دارد می سوزد و نفس های اخر خود را می زند.
    کمی بیاندیشیم و عاقلانه رفتار کنیم. ما با تفاوت هایمان زیباییم و کسی که هم عقیده ی من نیست ، لزوما دشمن من نیست و شاید دشمنی دانا باشد که از هزاران دوست نادان بهتر است.
    و در آخر از سعدی شاعر بزرگ یاداوری می کنم که :
    ادب را ادب سپاه بس است / بی ادب با هزار کس تنهاست
    و سنایی بزرگ نیز می فرماید:
    کار کن کار و بگذر از گفتار / که اندرین راه کار باید کرد کار

    پاسخ دادن
    1. 2.1.1.1

     ئاشنا

     کیهان و داوود و باقی برادرا ته ری نه ته نیا هه ورامی وره شی نیه نی به لکه م خزمه تکاری هه ورامی و هه ورامانیه نی.
     وه خته ی کیهان و داوود غفاری نویسینی په ی هه ورامانی و هه ورامی نویسه ی ره واج دینی ئی براده ری هه لای زارویی بینی و چیویوه جه زوان و ئه ده بیاتی نه زانینی. به تاکید مواچوو که هیچ که س جه هه ورامانه نه ئننه و کیهان و داوودی ادبیات نمه زانو و ادبیاتش پیسه پروسیوه شونی نه گیرته ن. تازه یاوایندی وه ره و به تازه گیتان ئاوی تازی بنجدی دلی دلو ادبیاتو هه ورامانی نه دووبه ره کی و دلپیسی و غه ره ز و مه ره ز.
     داواتا چه نه مه که رو بوردیشو.
     لویدی ده مو کاریتانو و کار که ردی په ی هه ورامانی ئه گه ر راس ماچدی. چوار کتیوی بنویسدی و چوار فیلمی هه ورامیی وه شی که ردی.

     پاسخ دادن
 58. 1

  هیمن

  راستی جناب ادمین عزیز من این عکس رو تو پایگاه خبری نوریاو دیدم

  پاسخ دادن
  1. 1.1

   چەم تێژ

   هیمن! فیلم و عکسها توسط مدیر سایت نوریاو گرفته شده اند که ایشان هم مهمان حاضر در برنامه بوده اند.

   پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.