2 Comments

 1. 2

  جهت اطلاع رسانی در سایت های محلی

  http://www.ettelaat.com/ethomeedition/todaypdf/P15.pdf

  باقی فقط اوست
  مجلس ترحیم استاد فقید احمد قاضی
  ُ ادیب، نویسنده و مترجم توانای کرد
  روز پنجشــنبه ۲۸ خــرداد ۱۳۹۴ از ســاعت ۱۸ تــا
  ۱۹/۳۰ در تهران مسجد جامع شهرک غرب ـ روبروی
  مجتمع تجاری میلاد نور ـ اول خیابان حســن ســیف
  برگزار می شــود. حضور اهالی فرهنگ و هنر و دوستان
  و آشــنایان و فرهنگ دوســتان موجب شادی روح آن
  مرحوم و تسلای خاطر بازماندگان خواهد شد.
  خانواده های: قاضی و ابراهیمی
  بایزیـد مردوخـی ـ عبدالعلـی شـمس برهان ـ
  اسـماعیل علیـزاده آذر ـ عبداالله جهـان بین ـ
  محمد باقر ضیایی ـ محمد علی سـلطانی ـ بهرام
  ولـد بیگی ـ اسـعد اردلان ـ جـلال جلالی زاده ـ
  جعفـر افخمـی ـ جمـال طـه ـ نـادر کریمیان ـ
  مصطفـی بیگـی ـ فریدون نـوری ـ محمد رئوف
  توکلـی ـ قطب الدین صادقی ـ محمد اسـلامیان
  ـ هاشـم سـلیمی ـ عطا قادری ـ همایون کمانگر
  ـ اسـماعیل مفتی زاده ـ صالح نیک بخت ـ سید
  معروف صمدی ـ عبداالله سهرابی ـ مظفر کریمی
  ـ قادر محمدی ـ امجد قسیمی ـ پرویز حبیبی ـ
  عبداالله ابریشـمی ـ محمد صالح ابراهیمی ـ آیت
  محمدی ـ کامران محمد رحیمی ـ موسی امیدی
  ـ ایرج خالصی ـ یوسـف طالع ـ رحیم فرهمند ـ
  رسـول مورکی ـ محمدخرازی ـ قاسـم شیخانی
  ـ جمشـید وزیری ـ کمـال آزادمنش ـ فریدون
  شـیرزادی ـ علی پاک سرشت ـ سید قاسم سید
  نژادیان ـ لقمان ستوده ـ سیامند انوری ـ عثمان
  مزین ـ فرامرز اویسـی ـ شـجاع ابراهیمی ـ رضا
  سـهرابی ـ جعفـر آیین پرسـت ـ پروین کریمی
  ـ مهپاره اکبری ـ علی مولوی ـ حاصل داسـه
  ـ محمـد رئوف قادری ـ خسـرو معروفی ـ رامبد
  فرهودی ـ داریوش شهابی ـ فایق دباغی ـ محمد
  سـیدا ـ بهـروز مولوی ـ محمود ویسـی ـ توران
  زندی ـ شـهین کابلی ـ شـهناز الیاسی ـ حسن
  سـعیدی ـ عبدالرحمـان یعقوبی ـ عبدالرحمان
  پیرانی ـ جعفر سیدی ـ حسین محمدی ـ حسن
  اسحاقی ـ احسان اخوان ـ آزاد ابراهیمی ـ عادل
  ضیایی ـ سـید رسـول محمودی ـ هیوا خالدی ـ
  عبدالفتاح حسـامی ـ کیخسرو سلطانی ـ مهین
  دخـت پروین ـ ابوبکر ایلخانی زاده ـ جهانشـاه
  عبدهـو ـ اسـعد ایران زاده ـ سـارا مولود زاده ـ
  مریم گویا ـ محمد صدیقی صفایی ـ مهدی رسول
  پور ـ منصور شـرافت وزیری ـ عباس کشمیری ـ
  جهانشـاه رضائی ـ وریا هاشـمی ـ حمید فهمی
  ـ کـوروش لاوه ـ محمـد محمد رضائـی ـ آرمان
  ابریشمی ـ ابراهیم اشرفی و بهادر ادب

  هوالباقی

  از شمار دو چشم یک تن کم

  وزشمار خرد هزاران بیش

  بــا انــدوه بســیار ضایعه درگذشــت عالــم فرهنگی و

  شخصیت ممتاز اجتماعی، جناب استاد احمد قاضی

  را بــه عموم بازمانــدگان آن مرحوم فقید و جامعه ادبی
  و فرهنگی بالاخص مردم مناطق کردنشــین تســلیت
  عرض می نمائیم و به همین مناســبت روز پنجشــنبه
  مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۸ از ساعت ۱۸ الی ۱۹/۳۰ در مسجد
  جامع شهرک غرب تهران به سوگ می نشینیم.
  ُ جامعه کردهای مقیم مرکز
  مجلــس ترحیم اسـتاد فقید احمـد قاضی، ادیب،
  نویســنده و مترجم توانای کورد پنج شنبه ۲۸/خرداد
  ســاعت ۱۸ الی ۱۹/۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب
  برگزار می گردد حضور آشنایان و هنر دوستان و ادیب
  پروران موجب شادی روح آن استاد خواهد گردید.
  دکتـر علی شـمس برهـان ـ دکتـر ضیاءالدین
  خرم شـاهی ـ مهنـدس باقر ضیائی ـ دکتر علی
  مصـدر ـ معروف صمدی ـ سـنجر فخری ـ فؤاد
  متوسل ـ شورش مظهری ـ عبداالله جهان بین ـ
  اسفندیار آبنوس

  پاسخ دادن
 2. 1

  مهرداد

  پی هورامی نویسیتان فره فره دستان وش بو

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.