2 Comments

 1. 2

  جهت اطلاع رسانی در سایت های محلی

  http://www.ettelaat.com/ethomeedition/todaypdf/P15.pdf

  باقي فقط اوست
  مجلس ترحيم استاد فقيد احمد قاضي
  ُ اديب، نويسنده و مترجم تواناي كرد
  روز پنجشــنبه 28 خــرداد 1394 از ســاعت 18 تــا
  19/30 در تهران مسجد جامع شهرك غرب ـ روبروي
  مجتمع تجاري ميلاد نور ـ اول خيابان حســن ســيف
  برگزار مي شــود. حضور اهالي فرهنگ و هنر و دوستان
  و آشــنايان و فرهنگ دوســتان موجب شادي روح آن
  مرحوم و تسلاي خاطر بازماندگان خواهد شد.
  خانواده هاي: قاضي و ابراهيمي
  بايزيـد مردوخـي ـ عبدالعلـي شـمس برهان ـ
  اسـماعيل عليـزاده آذر ـ عبداالله جهـان بين ـ
  محمد باقر ضيايي ـ محمد علي سـلطاني ـ بهرام
  ولـد بيگي ـ اسـعد اردلان ـ جـلال جلالي زاده ـ
  جعفـر افخمـي ـ جمـال طـه ـ نـادر كريميان ـ
  مصطفـي بيگـي ـ فريدون نـوري ـ محمد رئوف
  توكلـي ـ قطب الدين صادقي ـ محمد اسـلاميان
  ـ هاشـم سـليمي ـ عطا قادري ـ همايون كمانگر
  ـ اسـماعيل مفتي زاده ـ صالح نيك بخت ـ سيد
  معروف صمدي ـ عبداالله سهرابي ـ مظفر كريمي
  ـ قادر محمدي ـ امجد قسيمي ـ پرويز حبيبي ـ
  عبداالله ابريشـمي ـ محمد صالح ابراهيمي ـ آيت
  محمدي ـ كامران محمد رحيمي ـ موسي اميدي
  ـ ايرج خالصي ـ يوسـف طالع ـ رحيم فرهمند ـ
  رسـول موركي ـ محمدخرازي ـ قاسـم شيخاني
  ـ جمشـيد وزيري ـ كمـال آزادمنش ـ فريدون
  شـيرزادي ـ علي پاك سرشت ـ سيد قاسم سيد
  نژاديان ـ لقمان ستوده ـ سيامند انوري ـ عثمان
  مزين ـ فرامرز اويسـي ـ شـجاع ابراهيمي ـ رضا
  سـهرابي ـ جعفـر آيين پرسـت ـ پروين كريمي
  ـ مهپاره اكبري ـ علي مولوي ـ حاصل داسـه
  ـ محمـد رئوف قادري ـ خسـرو معروفي ـ رامبد
  فرهودي ـ داريوش شهابي ـ فايق دباغي ـ محمد
  سـيدا ـ بهـروز مولوي ـ محمود ويسـي ـ توران
  زندي ـ شـهين كابلي ـ شـهناز الياسي ـ حسن
  سـعيدي ـ عبدالرحمـان يعقوبي ـ عبدالرحمان
  پيراني ـ جعفر سيدي ـ حسين محمدي ـ حسن
  اسحاقي ـ احسان اخوان ـ آزاد ابراهيمي ـ عادل
  ضيايي ـ سـيد رسـول محمودي ـ هيوا خالدي ـ
  عبدالفتاح حسـامي ـ كيخسرو سلطاني ـ مهين
  دخـت پروين ـ ابوبكر ايلخاني زاده ـ جهانشـاه
  عبدهـو ـ اسـعد ايران زاده ـ سـارا مولود زاده ـ
  مريم گويا ـ محمد صديقي صفايي ـ مهدي رسول
  پور ـ منصور شـرافت وزيري ـ عباس كشميري ـ
  جهانشـاه رضائي ـ وريا هاشـمي ـ حميد فهمي
  ـ كـوروش لاوه ـ محمـد محمد رضائـي ـ آرمان
  ابريشمي ـ ابراهيم اشرفي و بهادر ادب

  هوالباقي

  از شمار دو چشم يك تن كم

  وزشمار خرد هزاران بيش

  بــا انــدوه بســيار ضايعه درگذشــت عالــم فرهنگي و

  شخصيت ممتاز اجتماعي، جناب استاد احمد قاضي

  را بــه عموم بازمانــدگان آن مرحوم فقيد و جامعه ادبي
  و فرهنگي بالاخص مردم مناطق كردنشــين تســليت
  عرض مي نمائيم و به همين مناســبت روز پنجشــنبه
  مورخ 1394/3/28 از ساعت 18 الي 19/30 در مسجد
  جامع شهرك غرب تهران به سوگ مي نشينيم.
  ُ جامعه كردهاي مقيم مركز
  مجلــس ترحيم اسـتاد فقيد احمـد قاضي، اديب،
  نويســنده و مترجم تواناي كورد پنج شنبه 28/خرداد
  ســاعت 18 الي 19/30 در مسجد جامع شهرك غرب
  برگزار مي گردد حضور آشنايان و هنر دوستان و اديب
  پروران موجب شادي روح آن استاد خواهد گرديد.
  دكتـر علي شـمس برهـان ـ دكتـر ضياءالدين
  خرم شـاهي ـ مهنـدس باقر ضيائي ـ دكتر علي
  مصـدر ـ معروف صمدي ـ سـنجر فخري ـ فؤاد
  متوسل ـ شورش مظهري ـ عبداالله جهان بين ـ
  اسفنديار آبنوس

  پاسخ دادن
 2. 1

  مهرداد

  پی هورامی نویسیتان فره فره دستان وش بو

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.