تشکل های بی نظارت، اما دارای حق رأی / سردار نظری قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » تشکل های بی نظارت، اما دارای حق رأی / سردار نظری

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : تطبیق عملکرد انجمن حمایت از مصرف کنندگان پاوه با اساسنامه مربوطه؛ بررسی غیرقانونی بودن رئیس آن؛ و عدم نظارت و اقدام رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع نظارتی این تشکل

معیار و مرجع مورد استناد این نوشته،اساسنامه اصلاحی انجمن شهرستانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان[۱] مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت می باشد.

مطابق ماده ۶ اساسنامه موصوف، هدف انجمن، ساماندهی مشارکتهای مردمی جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. تشکلی مردم نهاد که خود از قانون می گریزد چگونه می تواند حقوق مصرف کنندگان را در مقابل قانون گریزی و قانون گریزان حمایت نماید؟؟!! انجمنی که تاکنون هیچ اقدام و مصوبه و جلسه ای در خصوص وضعیت بازار شهرستان انجام نداده است و هیچگاه هیچ موضعی در برابر اعتراضات و مطالبات مصرف کنندگان نداشته است؛ هیچ پژوهش و یا نظرسنجی و … در خصوص وضعیت بازار (بند۲ ماده ۵۱اساسنامه) حتی یک بیانیه ساده هم صادر ننموده است. بطور کلی چراغ خاموش و همیشه غایب در کل اجتماع و بازار؛ اما منور  و همیشه حاضر در جلسات کمیسیون!!

طبق ماده ۱۰ و ۱۱ اساسنامه انجمن، برگزاری انتخابات، و نظارت بر آن، وظیفه هیأت نظارت بر انتخابات می باشد. مسئولیت این هیأت نیز، بر عهده رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بوده و محل استقرار دبیرخانه آن،اداره مذکور می باشد.

 براساس ماده ۳۵ اساسنامه، ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت مدﻳﺮه انجمن، ﺑﺮاﺳﺎس رای داخلی اﻋﻀﺎی ﻫﻴأت مدﻳﺮه منتخـﺐ، ﺑـﺮای مدت یکسال ﺗﻌﻴﻴﻦ  میﮔﺮدد.  اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﻴأت مدیره ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه مشخص ﺷﺪه در اﻳﻦ ماده تکرار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ. اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه مرﺟﻊ ﻧﻈﺎرتی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(در ﺳﺎل اول رﻳﺎﺳﺖ جلسه برعهده ایشان است). انتخابات هیأت مدیره انجمن شهرستان پاوه در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ برگزار شده است و انتخابات داخلی برای تعیین سمت اعضاء در روز برگزار شده است.

طبق ﺗﺒﺼﺮه ماده ۵۰ اساسنامه، مدت مسئولیت رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ادامه فعالیت در دوره های یکساله بعدی، منوط به انتخاب مجدد وی با رعایت ماده ۳۵ اساسنامه میﺑﺎﺷﺪ. براین اساس، بایستی الزاماَ هرسال انتخابات تعیین رئیس و سایر سمت ها، برگزار گردد. عمر قانونی ریاست اولین رئیس انجمن، ۰۱/۰۵/۱۳۹۵ به پایان رسیده است و از آن جایی که از تاریخ مذکور تاکنون هیچ جلسه ای برای تعیین سمت اعضاء برگزار نشده است، و مضافاَ براساس بند ۱۰ ماده ۴۷ اساسنامه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ نزد  اﺷخاص حقیقی و ﺣﻘﻮﻗﻲ،محاکم و… بر عهده هیأت مدیره می باشد(این ماده، به علت وجود تبصره ۲ماده ۵۱ ، و اصل ماده ۵۲، بر بند ۶ ماده ۵۱ ارجحیت دارد). لذا اولین رئیس انجمن، به مدت ۲۴ ماه به طور غیرقانونی ریاست انجمن را عهده دار بوده است. مهمتر از همه این است که ایشان در کل جلسات دو سال اخیر کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان پاوه(بیش از ۲۴ جلسه) ، به طور غیرقانونی(برخلاف اساسنامه) در جایگاه رئیس انجمن حضور داشته و حق رأی این کرسی را از آن خود نموده است.

سؤال بسیار مهم این است که علت سکوت رئیس اداره صمت به عنوان مرجع ناظر بر عملکرد انجمن حمایت چیست؟ آیا با این سکوت و چشم پوشی، رأی ایشان را همراستا با خواسته های خود می کنند؟ یا حضور سایر اعضای محترم هیأت مدیره انجمن حمایت را در جلسات کمیسیون برنمی تابند؟؟!!

آیا عضوی که با تخطی از قانون و بطور غیرقانونی همراه با سکوت و چشم پوشی رئیس کمیسیون در جلسات شرکت نماید، می تواند استقلال رأی داشته باشد؟ آیا واقعاَ این اقدام قانون شکنانه، تسهیلگر تضییع حقوق شاکیان و متقاضیان در جلسات کمیسیون نمی گردد؟ لازم به ذکر است، در این خصوص، هیچگونه مسئولیتی متوجه سایر اعضای محترم کمیسیون نمی باشد.

مطابق ماده ۵۹، رسیدگی به تخلفات،بر عهده رئیس اداره صمت می باشد. این تخطی، بارها به رئیس اداره صمت یادآوری شده است، و توسط اعضای هیأت مدیره در تماسهای مکرر و دیدارهای حضوری درخواست اصلاح انجام گرفته است. همچنین تذکرات و اقدامات مستقیمی جهت مجاب نمودن ریاست محترم اداره صنعت، معدن و تجارت برای برگزاری انتخابات، و تعیین سمت اعضاء براساس قانون،انجام گرفته است. اما متأسفانه ایشان حاضر به پیگیری و اقدام لازم نشدند و ترجیح دادند برتخلف خود بمانند!!

طبق ماده ۳۷ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻴﺎت مدﻳﺮه ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ می گردد. با یک حساب سرانگشتی درمی یابیم که با گذشت ۳۶ ماه از عمر انجمن شهرستان پاوه، دست کم باید ۷۰ جلسه تشکیل شده باشد و صورتجلسات آن موجود باشد.

براساس ماده ۳۹ ،اداره جلسات ﻫﻴﺎت مدﻳﺮه، و ﺗﻨﻈﻴم ﺻﻮرتجلسات و ﺛﺒـﺖ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﻫﻴﺎت مدﻳﺮه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه  رﻳﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ میﺑﺎﺷﺪ و طبق ماده ۴۰ باید در دفتر مخصوص صورتجلسات به ترتیب شماره و تاریخ ثبت، و به امضای حاضرین برسد. کدامیک از این وظایف رئیس انجمن انجام گرفته است؟؟؟ اداره جلسات به عنوان وظیفه رئیس انجمن، مجدداَ در ماده ۴۴ نیز تأکیر شده است.همچنین براساس ماده ۵۲، رئیس انجمن بالاترین مقام اجرایی انجمن است؛و مطابق ماده ۵۰ نیز، اﻧﺠﺎم امور اﺟﺮایی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ می ﺑﺎﺷﺪ. لذا مسئولیت و پاسخگویی تمام امورات اجرایی انجمن(از جمله تشکیل جلسات و انتخابات سالیانه و… ) بر عهده ایشان می باشد.

خلاصه ماده ۵۴ نیز که وظایف بازرس را تشریح می نماید، بدین شرح است: ۱) تهیه گزارش عملکرد؛ ۲) اخذ و مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره؛ ۳) گزارش تخلف (از اساسنامه) به مجمع نظارتی یا عمومی. کدامیک از این وظایف توسط ایشان انجام گرفته است؟؟

سردار نظری

۲۰/۴/۱۳۹۷

 

[۱] http://cppo.mimt.gov.ir//parameters/mimt/modules/cdk/upload/content/circularinformation/642/1439821265513sf75f0khvkcrtinft9pvr84re3.pdf

کانال تلگرام سایت خبری سلام پاوه

 1. ناشناس

  فرض کن بالای چشم یار، ابرو دیده‌‌ است

  قبل از آنکه بر زبان آرد، تأمل بایدش!

 2. نمایه

  مبخاستم از بازرسان اصناف هم تقدیر و تشکر کنم که زحمات زیادی روی شونه ابن عزیزان هستش من به نوبه خودم دستت عزیزان رو میبوسم موفق باشید

 3. زندگی من

  در مورد مطالب کارمند باید گفت اگه ایشان نخبه هستن پس چرا جایی استخدام نشده یا مسئولی نیستن پس نخبه نیستن جانم نخبه اصلا میدونی یعنی چه که به اشان میگویید نخبه ………

 4. ایران من

  آقای دلوتخواه خیلی مرد صبوری هستش و خیلی هم مرد سنگین و باوقاری هستش این چیزها که این بنده خدا گفته اصلا تو شآن آقای دولتخواه نیستش بزار بدانی موفق باشی آقای دولتخواه عزیز

 5. بازاری

  سلام . در مورد جوابه خباز . اقای دولتخواه مرد عمل هستش ایشان شخصا هروز من به عینن دیدم که تمام واحدهای صنفی پاوه رو چه صبح چه عصر بازرسی میکنن به این میگن رییس ایشان رییس پشت میز نیستن ایشان رییس عمل هستن جناب اگه نمیدانی بدان

 6. دشه ای

  کلیه هجمه ها علیه دولتخواه بخاتر اینکه او پاوه ای نیست و دشه ای است. با وجود آقایانی چون شما پاوه هیچوقت موفق نیست.

 7. دلتنگ

  در پیام های شما در تمامی گروه ها و سایت ها کینه و نفرت موج می زند در شایعه پراکنی استاد هستید اما مردم کاغذ ذ سفید می خوانند . در شهر پاوه کارمندی به صداقت فواد توفیقی و آقای دولتخواه وجود ندارند که شما بعنوان رئیسان حمایت و بازرگانی به آنها تاخته ای . اصلا میشه بگید شما چکاره اید

 8. محمد احمدی کارمند

  بسیار هم عالی کاک سردار همکلاسی خوب و نخبه ام. اداره صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف و فرمانداری باید پاسخگو باشند.
  انجمن حمایت از مصرف کنندگان در پاوه کجاست ؟باید رسمی و طی نامه ای پاسخگو باشد.

 9. مشتری

  جناب آقای نزری گرانجان ترین مغازه پاوه شما هستید و شما بشدت ظد مصرفکننده استید.دولتخواه هم بهترین مدیر پاوه است .

 10. خباز

  واقعا که !!!! این آقای رئیس بازرگانی کجاست ؟؟ ما که هر چه رفتیم اداره بازرگانی ایشان تشریف نداشتن !! وقتی رئیس اداره همش اداره نیست پس نظارتی هم نیست !! پس جای تعجب نداره

 11. ناشناس

  با توضیحات بالا انتخاب عنوان انجمن شاید درست نباشد چون انجمن ها، تشکل های مردمی و غیر دولتی هستند و مشخص است این نوع انجمن ها فقط بواسطه وجود قانون و اجرای طرح های اداری ایجاد شده اند وطبیعتاً وجود و ماهیت این نوع انجمن ها نمی تواند موثر واقع شود

 12. ایران من

  در مورد انتخابات هم گفتین شما همه چیز رو اشتباه گرفتی و همه حرفهات دروغه محضه چون خوده بنده بی طرف همه هستم و دقیقا میدانم که تنتخابات هییت رئیسه در مکان آنجا و زیر نظر کمیسیون نظارت و استان برگزار گردید .

 13. زندگی

  سلام و عرض ادب میخاستم یک سوال از آقای نظری بپرسم میشه حقوق مصرف کننده رو جنابعالی توضیح بدین حالا شما اومدین دم از حقوق مصرف کننده میزنید. حقوق مصرف کننده رو با جزئیات شرح دهید

 14. ناشناس

  متن به لحاظ نگارشی و استناد به قانون خوبه ولی نمی دونم چرا احساس می کنم غرض ورزی و سوزش توش موج می زنه

 15. ناشناس

  حکایت آقای نظری داره شبیه اون پیرمردی می شه که فکر می کنه حقشو خوردن و هر روز به خیلی از ادارات مراجعه می کنه وهر مسولی که به پاوه میاد میره سراغش و یه دست نوشته بهش میده

 16. پاوه

  آنچه عیان است چه حاجت به بیان است . برای کلیه کسانی که در بازار و نظارت و بخصوص صمت که کار میکنند آرزوی موفقیت دارم انشالله که بر بازار نظارت بیشتری داشته باشید و این حرفها رو پشت گوش بندازید بفکر کنترل بازار باشید ممنون

 17. بازاریان

  سلام و عرض ادب و احترام خدمت سایت سلام پاوه امیدوارم در تمامی مراحل زندگی موفق باشید . اما در خصوص مطالب ذکر شده از طرف این آقا نمیدونم کیه و کجایی هستش فقط مطالب رو که خواندم فهمیدم ایشان از روی کینه و غرض شخصی اینگونه مطلب رو نوشتن باید خطاب به این اقا عرض کنم که رئیس اداره صمت هیچگونه مشکلی نداره و نخواهید داشت فقط مشکلی که داره اینه ایشان فردی مردمدار در عرصه کار و فعالیت پیش فعال و دلسوز هستن و کلیه مطالب شما دوست عزیز روی کینه هستش چون ایشان تمام کارها رو با برنامه از روی قانون انجام داده و میدهند پس الکی حرفهایی برای ایشان درست نکنیدبهترین و لایق ترین فرد و کارامد ترین فرد اهل عمل هستن من به نوبه خودم و از طرف جمعی از بازاریان و کسبه شهرستان پاوه بابت مطالب ذکر شده پوزش می طلبیم با تشکر

 18. پاوه شار

  نشستن در خانه و از روی اینترنت چند تا قانون رو در آوردن و بازنویسی کردن که هنر نیست.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |