یک نظر

  1. 1

    ناشناس

    روانشناسی کودک از نظر کلی بعث تازه ومستقلی است که در باره هشیاری و بیداری روان کودک و تاثیر ان در رشد ونموتدریجی او گفتگو می کند و بما میا موزد این موجود کوچک وناتوان که روزی یک قطعه گوشت وپوست ناتوانی بوده چگونه رفتارکردار در این جهان وسیع اموخته وبا چه شرایطی تا دوران جوانی رسیده است پرورش تدریجی روان کودک با انچه که مربوط به رشد واعضای بدنی ومراغل بلوغی اوست کاملا متفاوت وجدا از هم هستند واین دو مر حله مستقل دارای شرایط مخصوصی است که هردو به موازات هم پیش می روند ودر راه مستقیم خود از یکدیگر کمک میگیرند از ان گشته برای شناختن مراحل روانی کودک کا فی نیست که کودک را از زمان بدنیا اودن مورد مطا لعه قرار دهیم زیرا قبل از به دنیامدن در زمانی که نطفه او بسته میشود در ان محیط تنگ و تاریک بدون اینکه ما بدانیم عوامل وشرایطی وجود دارد که اساس زندگی اینده او پایه گاری میشود و از این بحث نتیجه میگیریم که از یک نطه نظر روانشناسی کودک بایستی از زمان قبل از تولد مورد بر رسی قرار کیرد و بدابیم این کودک در کدام محیط وتحت کدام شرایط واز کدام پد ر مادر بوجود امده واین خود بحث بسیار مفصل و پیچیده ای است که پایه ان بروی قوانین الاهی می
    باشد وبعد از تولد شرایط اموزش پر ورش وبسیار عوامل دیگر در پشرفت اعضای بدب و سلسله اعصاب او موثر است روان او نیز در کش و قوس تحولات زندگی مراحل خود را خواه نا خواه میپیما ید البته شرایط محیطنیز از نقطه نظر جسمی وروانی در او ودر سازندگی شخصیت او تاثیر دارد —-روانشناسی کودک پیر ها نری سیمون عضو ا کا دمی فرانسه —– بدری

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.