یک نظر

 1. 1

  صادقیانی

  معلمی
  دوار در مدار بردگی و سرافرازی

  جوامعی کە انسانیت معنادار است
  کارگاههای انسان سازی شان بە سوی تعالی در تکاپوست و این نقش را معلمان ایفا میکنند
  جوامعی هم کە انسانیت بی معناست
  کارگاهایشان
  بە سوی قهقرایی و بردگی در تکاپوست
  و این نقش را هم معلمان ایفا می کنند.
  در دو قطب قهقرایی و سرفرازی معلم در دوران است، در آن یکی همسو می شود و در دیگری نیز همسو است.
  در هر دو حالت وسیله و ابزار است .
  گر در خلاف جریان حرکت نماید مورد غضب واقع میشود ز جانب مثلث شوم:  سیستم ـ مردم ـ و خود
  در آن هنگام است که معلم ناخود و بیخود میشود و
  ملعبه ای بیش نیست غیر از فراهم نمودن عده ای دیگر چون خود و خواسته ی سیستم و مردم، که در بردگی ابدی فرو روند.
  در صورتی که غیر این باشد
  محکوم و مقهور خواهد شد.

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.