12 Comments

 1. 12

  فرهنگی

  سخنان بیهوده دیگران که ازروی حسادت وبدخواهی مباشد نمیتواند خللی بر اراده بلندقامتان تردید وارد نمایدواینگونه نقدهای تخریبگرانه فقط ماهیت پوچی ولع آنهارانمایان سازد وبس

  پاسخ دادن
 2. 11

  فرهنگی نودشه

  جناب فرهنگی نوسودی چرایک نقد سازنده اینگونه شما رابرآشفت گویاطلسمتان داره شکسته میشه وتاکنون کسی یارای نقد شمارانداشته یااینکه مجال ومیدان نقادی بازنشده که عملکردشماها ودارو دستتان راارزیابی وبررسی کندقدم نهادن دروادی خدمت این برادرشاغل درکانون نودشه به چشم طمع نبوده وبه سودای تشکرقدم درراه خدمت ننهاده ریشه تما م نابسامانی درمنطقه افرادی مثل شما ومحرکانتان میباشن که کنج عزلت راگزیده اید ودارید انسانهای توانمند وخدم راتخریب میکنید خردمند طبعان منت شناس بدوزند نعمت به میخ سپاسکه مصداق آن درنظرات عزیزان روشن است

  پاسخ دادن
 3. 10

  محمد ناصح

  باعرض ارادت خدمت مسؤل محترم سایت سلام پاوه درانعکاس مطالب فرهنگیان عزیز متعجب ازآنم که هنوز به آقای شبرندی مدیرمحترم کانون که باتمام چالشها ومصائب موجود ودغدغه های کاری فراولن هنوز حسادت میکنن والله بااین شرایط وخدمتی که ایشان دارد بیتعارف میگم کمترکسی هست اینگونه بی ادعاخدمت نماید خواهشا”کنی منصف باشید وانصاف رارعایت نمایید وازخدابترسید آخه این بنده خدا کدام مسؤلیت دارد ؟کدام مزایای ؟ چراتخریب میکنید متأسفم برای اینگونه انسانهای بی وجدان که الکی تخریب میکنن ایشان ازهرلحاظ تعهد دارند ودربین اقشار مختلف جایگاه ونفوذ دارن پس الکی حاشیه سازی نکنین

  پاسخ دادن
 4. 9

  علی

  فرهنگی مستعارنوسودی همانند سایر صحنه های سازنده وعملی عرصه های تعلیم وتربیت باحالتی جبون انتقادی کردن وبدون راهکاری صحنه راحاشیه سازی کردن معلوم است که ایشان بویی از فرهنگی بودن نبرده وفقط قصد تخریب داشتند وبس آیاایشان یک روز درکانون کارکرده اند واصلا”معنای کانون رامیدانند ؟اصلا”تاکنون درکارفرهنگی وآموزه های دینی وتربیتی وکلاسهای فوق برنامه ورسالتهای آن اطلاعی دارند ومیداند پایه گزاران آن کدامین شخصیت های مملکت بوده اند ؟بنابراین ایشان رااززبان مولوی انذارمینمایم گرخداخواهد که پرده کس د،رد. میلش اندر طعنه پاکان برد این برادری که تصدی کانون راعهده داراست بایاوه گویی وهجویات شما زحمات وخدماتش ضایع نخواهد شد چراکه ایشان لیاقت وسزاوار جایگاه بالاتراست ایشان خداراشاهد میگیرم که هیچ توقعی ندارند وچشمش به مقام ومنصب نیست چراکه یکی یکی آنهاراتجربه کرده وفقط هدفش خدمت به توسعه ورونق همان مکان بوده وهست امید وارم موفق باشند وازچنین یاوه گوئیها تردید ننمایند باسپاس فراوان از مدیریت محترم سایت سلام پاوه بابت نشر کامنت

  پاسخ دادن
 5. 8

  دانش آموز عضو کانون

  باسلام خدمت مدیریت محترم سایت ودست اندرکاران عرصه آموزش وپرورش سالهاست دانش آموزان نودشه درحسرت مکانی مستقل باامکانات مناسب میباشند تادروقت فراغت ازآن استفاده نمایند ولی متأسفانه تاکنون هیچ مسؤولی درفکر احداث وفراهم نمودن حتی مقدمات آن نبوده اند .قطعا”اگر بااین فکردرصدد خدمت رسانی وبهینه سازی اوقات فراغت ماهابودند وضعیت ماهم اینک نبود وبیشتر به هدفهای مورد نظر میرسیدیم چراکه سپری کردن اوقات بیکاری به نحومفید وسالم می تواند کنک کننده وتکمیل کننده یادگیری کلاسی وآموزشهای لازم باشدآخه کانونها باچه امکانات وفضای آموزشی وتفریحی خدمت نمایند باکدامین منابع ؟باکدامین تجهیزات وامکانات درآمدزایی کنند؟مگه دانش آموزان بی بضاعت که اکثرا”تزخانواده های مستمندان هستند قادرند شهریه پرداخت نمایند؟مسلما”نهبنابراین مقوله خودکفایی کانونها بابن بست مواجه میشود.اگراداره میخواهد فکری به حال احداث کانون نماید چه بهتر وهمه دانش آموزان استقبال میکنیم درغیراینصورت نباید انتظاری بیشترازآن راداشت درواقع اگر فضا وامکانات مورد نیاز دراختیارکانون قرارگیرد می تواند عامل خوشحالی وشور وشوق مادانش آموزان شودضمنا”کانون امام خمینی ومدیر مربوطه آن تاکنون وهمیشه بافراغ بازازما استقبال نموده وازوضعیت موجود ونحوه برخورد راضی وخرسندهستیم وهرآنچه درتوان داشته دراختیارمان گذاشته وازایشان سپاسگزاریم

  پاسخ دادن
 6. 7

  محمدی فرهنگی

  بهت وتعجب اززمانی گریبانگیر آموزش وپرورش منطقه شد که فرهنگی بی نام ونشانی که حتی ازذکرنام واقعی خودواهمه داردشروع شد معلوم است که ادبیات شما باقاموس فرهنگی بودن فاصله زیاد دارد چرا که فرهنگی واقعی از حداقل انصاف رادارد که اینگونه حالت تهاجمی به سایر خادمان عرصه آموزش وپرورش نتازدشماکه سعی دراستخفاف نقش کانون داریدزهی خیال باطل

  پاسخ دادن
 7. 6

  دبیر کانون

  ضمن عرض سلام خدمت مدیرمترم سایت سلام پاوه نقد اگرمنصفانه وهمراه باراهکار باشد بسیار سازنده ومؤثر است اما اگر به اغراض ووحسادت وبه قصد تخریب بینجامد نه تنهامخرب است بلکه می تواند آفتی برسرراه رشد وتعالی قلمداد شودکه گویا درطرز بیان جملات فرهنگی نوسود این قافیه وجود دارد بهتر است عینک بدبینی راازچشمانتان بردارید تاواقعیات آشکار شوند مگر شما تابحال گذرتلن به کانونن افتاده است که یکدفعه تمامی خدمات وامورات فرهنگی وآموزشی وپرورشی آن راخدشه داروزیر سؤال میبرید ؟بسی جای تأسف است که خیلی راحت تمامی زحمات مربیان ودبیران ومدیرکانون وکل فضا رامخدوش می نمایید من خودسالها درآنجا خدمت نموده ام وکاملا”واقفم که باچه بی امکاناتی وچالشها وتنگناهایی کانون درجذب دانش آموزان فعالیت داشته وبسترهای سپری نمودن اوقات فراغت دانش آموزان رافراهم نموده ازخیرین ودوستان وسایرارگانهای دولتی کمک گرفته تااسباب تفریح ونشاط وپویایی وتحرک آنها رابوجود آورد من خود شاهد بوده ام که اینگونه تلاشها وپیگیریها ازتوان کمتر کسی سراغ میرودلذابایستی حدودانتظارات رابرابر بسترهای فراهم شده توسط متولیان واداره مربوطه سنجید امید است بجای تخریب ونقدهای نابجا وغیرثواب حداقل قدمی درراستای تجهیز وتوسعه کانونها بعنوان تنهامرکز صقل فعالیتهای فوق برنامه برآئیم وجادارد به واسطه ودلیل استقبال دانش آموزان ازاینگونه کلاسهااز کلیه عوامل اعم ازمدیر محترم کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) نودشه ومربیان محترم آنجا تقدیر بعمل آید چراکه دلسوزانه تا جایی که امکان داشته باشد درتبیین رسالت کاری وآموزشهای لازم انجام وظیفه می نمایند

  پاسخ دادن
 8. 5

  پرورشی

  با سلام و سپاس از بانیان جلسه و عرض خسته نباشید به تمامی کارکنان آموزش و پرورش منطقه نوسود.به نظرم اینکه ما در یک جلسه از همه مربیان تقدیر کنیم کار جالبی نیست،بهتره که رئیس اداره از کارشناسان بخواد که نیروی فعال را معرفی کنن و ازش تقدیر بشه ولو با یک تقدیر نامه،این میتونه بهتر باشه .

  پاسخ دادن
 9. 4

  مهدی شبرندی مدیرکانون

  درجواب فرهنگی نوسود باید عرض شود ضمن اظهار تأسف فراوان برای چنین طرز فکری ونگرشی که بدون اطلاع پیشداوری مینمایند اول اینکه منتقدی که نظر داده دیدگاه خودرامنعکس نموده وربطی به کانون ندارد دوما”گویا ایشان هیچگونه اشرافیتی دررابطه بارسالت کانونهای فرهنگی تربیتی ندارند وچشم بینای ندارتد که فعالیت کانون حضرت امام راببینند گزارشات مصور وبرنامه هفتگی آمارهای دانش آموزان علاقه مند واستقبال آنها خوب مؤید مطلب وادعاست جنابعالی ازروی کدام غرض وکینه وحسادت چنین قضاوت وسؤبرداشت می نمایید کانونی که علارغم تمامی مشکلات مالی ،فیزیکی عدم نیروی کافی برابر چارت سازمانی همیشه توانسته درراستای اهداف کانونها حرفی برای گفتن داشته باشد گویا خط مشی شما معلوم است فقط قصد تخریب وزیر سؤالل بردن اقدامات وفعالیت دیگران دارید ماهیت شما مشخص است که فرهنگی ودلسوز منطقه نیستیدصحت وسقم موضوع رااداره ودست اندرکاران تعللیم وتربیت خوب می دانند مسنتدات ودلایل متقن وجود دارد ۶۷نفر دانش آموزعضو ومتقاضی فعالیتها به صورت ثابت وغیر ثابت اذعان خفته شمارابیدارنمیکند؟! ازمدیریت محترم سایت دعوت ودرخواست می نمایم مطلب وپاسخ رامنعکس نمایند تاچنین اذهانی درسایه روشنگری حداقل چشمان آنها روزنه ای ازنوررادرک نمایند نه اینکه ماهیت کاری مجموعه ای رابااغراض وسلیقه کاری وتنفر زیر سؤالبرند

  پاسخ دادن
 10. 3

  مشاور

  به کمبود اعتبار کانونهای فرهنگی و تربیتی اشاره کامل شد ویادآوری گردید که کانونها خودشان باید از محل شهریه ها وبرگزاری کلاسها درامد زایی کنن و خودگردان بتوانند خودشان را اداره کنن.اگر اعتبار از استان به کانونها تخصیص داده شود قطعا به حساب انها واریز خواهد شد.

  پاسخ دادن
 11. 2

  مربی پرورشی

  البته نقدهایی نیز درراستای رسالت کاری مربیان و حوزه پرورشی وارد شد وتنگناها ومسائل پیش روی کاری کانونهای فرهنگی تربیتی وسالنهای ورزشی وارد شد که متأسفانه به آنها اشاره ای نشده بنابراین لازم بود به چالشهای سرراه مسائل تربیتی نیز جهت بکارگیری روشها واصلاح رویه های پوشش اوقات فراغت دانش آموزان اشاره می شد تاخروجی جلسه وماهیت آن برای مربیان تبیین می شدنه اینکه مطالبی یاداشت برداری شده راخورد مدعوین دادن امیدوارم مدیر محترم سایت این مطالب رادرج نمایند

  پاسخ دادن
 12. 1

  فرهنگی نوسود

  واقعا مایه بهت و تعجب هست آخر وجدانا مگر کانونی در نودشه هست کدام کانون کدام فعالیت به نظرم نود درصد معلمان منطقه نوسود از خواندن ازن خبر متعجب خواهند شد .

  پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.