یک نظر

  1. 1

    دانشجو

    بسیار مطلب بجا وخو بی بو د اما ایکاش آقای پیرصاحب همه آحاد جامعه چه مسوولین چه مردم در قالب یک طومار حضوری تحویل شود وحداقل در این مورد وحدت رویه وهم دلی باشد در ضمن در زملنی گه عراق گرفتار حواشی نبود این کار انجام نشد اما اکنون فورا بهانه عدم وجود امنیت و همه پرسی مطرح میشود ولدر اینموقعیت نباید این موضوع مطرح شود اما دیر یا زود این مطالبه بر حق مردم انقلابی پاوه است.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.