یک نظر

  1. 1

    ناشناس

    تشکر،یادداشت خوبی بود،درضمن بایددرنظرداشت که این دیدگاه فلسفی -اجتماعی،که مبناش برآزادی ذاتی انسان وحقوق مسلّم اوست، با دیدگاه هایی که پیش فرض شان بندگی وتکلیف گرایی محض برای نوع بشر هست،درتضاد کامله واین تضاداجتناب ناپذیره،والبته نتایج عینی وعملی هردودیدگاه روبه خصوص در تاریخ معاصردر سراسر جهان شاهدهستیم

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.