قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » “خشونت در جامعەی امروزی”/شیلان کریمی

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه:خشونت بە معادل امروزی یعنی قرار دادن دیگران در وضعیتی کە خودشان انتظار ندارند.امروزە خشونت را بە معانی مختلفی بیان می دارند کە سادە ترین آن عدم کنترل خود در جاهایی کە می بایست آرام باشیم و شکل افراطی پرخاشــگری است کە باعث آسیب بە فرد قربانی می شود و متٲسفانە رایج ترین آن کە بین عامەی مردم رواج دارد خشونت فیزیکی یا همان خشونت بدنی است، امروزە در کشورهای اروپایی از خشونت بە عنوان یک ابزار مقاومتی استفادە می کنند و با این ابزار می خواهند در برابر عامل سرکوب و عامل نگرانی بجنگند.از دید روان شناسان و جامعە شناسان این مسٲلە را دنبال می کنیم:

در مطالعات جرم شناسی کە تا حدودی بە این امر پرداختە شدە است بیان می دارند کە زنان بە طور گستردە در جامعەی خود نادیدە گرفتە می شود و از آنها کمتر بە حساب می آورند.در منطقەی اورامانات بە عینە می بینیم کە عامل بیکاری جوانان فشاری بیش از حد بە جوانان و خانوادە ها آوردە است و اعتماد بە نفس رو پایین آوردە است و کنترل شخصی فزونی یافتە و قابل پیش بینی نیست.

یکی از کارکردهای اصلی قانون،تعدیل در خشونت است.در این راستا جامعە شناسان زیادی بر این موضوع بحث کردەاند و نظریە های زیادی را برای پیشبرد جامعە ای عاری از خشونت بیان کردە اند.این روزها مسئلە ایی کە ذهن بشر را هر چند با شناختی کە از آگاهی مردم داشتە ام بە خود مشغول کردە نابرابری است و بە این گونە کە چرا عدەای کە بیشتر از بقیە کار کمتری می کنند و فعالیت روزانە شان کم است مزایای بیشتری دارند و یا از احترام بە نسبت کمتری برخوردارند.

مثلا در قدیم ارباب ها سهم بیشتر محصول و مزایا را از آن خود می کردند و کسانی کە همیشە در تکاپو بودند از اندک بهرە ای برخوردار بودند کە امروزە این شکاف بین غنی و فقیر یا تفاوت میان فرادستان و فرودستان مردم را بە خشونت وا داشتە است و ریشە ی همە ی این ها در بیکاری است کە می توان بە بیکاری فصلی نیز اشارە هم کرد.

منطقەی اورامانات با بیش از ۹۰ درصد نرخ باسوادی بیشترین بیکاری هم دارد و متٲسفانە جوان های ما با مدارک عالی تحصیلی رو بە سوی کارهای فصلی،امثال کولبری آوردە اند و جان خود را بە خطر می اندازند و کسی هم جواب گو نیست.منطقەی ما،منطقە ای است کە پوشش گیاهی متنوعی دارد و در فصولی از سال،مردم از باغ های خود امرارمعاش می کنند و باز هم در بقیەی فصول ، بیکاری پر رنگ تر می شود.

احداث کارخانە یا شرکتی حتی در بیرون از شهر می تواند نان آور اکثر خانوادە ها باشد بە جای رفتن بە مناطقی دیگر با دستمزدی کم. . . .متفکران اجتماعی هم از همان آغاز بە مسائل نابرابری های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توجە داشتە اند کە این نابرابری ها را در اینجا می شود دید و عامل خشونت علیە بیکاری است.
بحث در مورد اقتصاد و ساختار های اقتصادی کە بە اعمال خشونت می انجامد و در بررسی های گذشتە،محققان بە این نتیجە رسیدە اند کە مشکلات اشتغال و مسائل مالی بە ایجاد خشونت در خانوادە کمک می کند و انتظارات زنان و مردان از اشتغال شوهر کە بەعنوان تٲمین کنندە ی زندگی است اهمیت موفقیت های شغلی و رضایت خاطر از درآمد خانوادە می تواند در بروز خشونت در روابط میان زن و شوهر و حتی فرزندان هم تٲثیر تعیین کنندە ای داشتە باشد.

در بعضی موارد هم می توان بە این نکتە اشارە کرد کە سطح توقعات زن از مرد، مرد از زن و بە تبع آن فرزندان از والدین هم،با هم همخوانی ندارد و بە دلیل بحران های شغلی در اقتصاد این منازعات خانوادگی بە مقدار زیاد بالا گرفت و چە بسا ترک خانە کردەاند و دچار سرخوردگی و ناکامی شدەاند و یا هستند کسانی کە هم زن کار می کند و هم مرد و یا دو شیفت کار می کنند و با خستگی مفرط کە محیط خانە می آیند هرگز نمی توانند آرام و خونسرد و صمیمیت را در بین مردم هم ایجاد کنند و با کوچک ترین مورد،از ابزار خشونت استفادە می کنند.

 

 1. هوشیار

  ممنون از نظرات خوبتان شیلان خانم

 2. محمد

  ده س وه ش شیلان خانم فره جالب بی

 3. شیرزاد

  دەست خۆش بیت

 4. امید

  ایول ده س وه ش

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |