یک نظر

  1. 1

    ماکوان

    باینگان وطنم بدون معرفی در جاذبه گردشگری در بروشور کاک رستم زاده با یک سیاه چادر ود ایام موقت وآیا خبر از تابستان خودمان در باینگان نداریم که مگس پر نمی زند وجناب بخشدار ودفاع از باینگان چرا در بروشور گردشگری به عهد شماست وانشا جوابی قانع کنند به شهرونده شهرمان داده آقای رستم زاده ژست لباس برای ما در آمده نیست وشاید برای شما خوب باشد ما به فکر باینگان وکل روستا باشیم

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.