9 Comments

  1. 9

    سویبه

    اگر کلاس تو سط تعاونی تشکیل می شود هر تعاونی آمد در روستا پول از مردم گرفت ورفت وکاری انجام نداده وبه اداره تعاون مراجعه کردیم د ر جواب می گو یند آنها بخش خصوصی هستند وآزادند کدام تعاونی وام داد

    پاسخ دادن
  2. 8

    حمیرا

    معمنون از دهیاری روستا آیا کلاس آموزشی رایگان یا پول آموزش باید بدیم

    پاسخ دادن
  3. 7

    بیطرف

    ماچرانیمه پرلیوانونمیبینیم به راستی به نظرمن ایشان زحمت کش بی ادعاهستن من که مراجعه کردم باروی خوش وکمترین زمان کارماروانجام دادن البته اگرنواقصاتی هست توی تمام بخشهاوجودداردچه ازلحاظ بازاز،مرز،بانکها،…برای نمونه معضل بازاربرای همه نمایانه وهمچنین مشکلات اعتباری هم وجودارد.

    پاسخ دادن
  4. 6

    هورامی

    آقای پاوه ای گیان نظرکه دادی برای خود شما شاید قابل قبول باشد نظر گوپاوه ای که نیستی

    پاسخ دادن
  5. 5

    جواب پاوه ای

    با توجه نظر پاوه ای کاکه خومه صنایع دستی در گذاشته چه خدمتی خودش وهمکارانش به شهرستان نمود در رابطه صنایع دستی داشتند جواب بدهند دست مزیزاد آقای شریفی

    پاسخ دادن
  6. 4

    شه هاب

    ده س خوشی خومان ئاراسته ی کاک سابیقی به ریز ئه که ین به بونه ی ئه و هه مو ئه رک و زه حمه ته ی ئه یکیشی بو دیکه مان

    پاسخ دادن
  7. 3

    حمه لاو

    آقا پاوه ای همین که از نظر شما زحمات ایشان مشخص هم شما وایشان به طرف طرقی باشید وایشان لایق پست با لاتر هم می باشد انشا ا موفق باشند

    پاسخ دادن
  8. 2

    نسمه

    تلاش آقای مهندس شریفی بر شهروندان شهرمان بر کسی پوشیده نیست واگر کلاس آموزشی گیوه با فی فقط
    برای وام است دیگر توسعه این صنعت معنی ندارد چون تمام بانکها وام می دهند چون زیر بار قرض می رویم وسپاس از آموزشگاه مولوی ودهیار کاک سابق بژی چون برای اولین بار کلاس آموز شی تشکیل شد وهزینه آموزشی دهیاری قبول نمود معمنون چون ایام عید هم زحمت زیادی برای نسمه کشید شده ودر گذاشته صنایع دستی فعالیت نداشت ووام پراخت نموده چون نظارتی در استان وشهرستان نبود وحال خیلی بهتر شد

    پاسخ دادن
  9. 1

    پاوه ای

    شهرستان پاوه به داشتن چنین مدیرلایق ودلسوزی که به واقع روزبه روزتلاش خستگی ناپذیرش ملموس می باشد قابل تقدیرمی باشد.واززحمات مهندس شریفی سپاسگزاریم

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.