یک نظر

  1. 1

    محه ممه د ره شیدی ئه مینی

    جیگای ده س خوشانه ی له برای به ریزو خوشه ویست کاک بارامی وه له د به گی ، که به تواناو پشت کاری خوی ئه و هه رمانه میژویه ی به ئه نجام گه یاند،ئه و هه رمانه ره وه ندیکی میژوی سه رکرده یه کی نه مره هئتایی مله تی کورده، هه ربژیو ده ستان خوش بی.

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.