به گزارش خبرنگار سلام پاوه: علی محمد میری با یادآوری اینکه اجرای عملیات لایروبی نهرهای موجود در شهر و پاکسازی کانالهای دفع آبهای سطحی، با هدف افزایش ظرفیت و جلوگیری از سرریزهای احتمالی در فصل بارندگی از جمله این اقدامات پیشگیرانه بود، افزود: با تخلیه ضایعات، رسوبات، لجنها و زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی که متأسفانه توسط برخی از شهروندان درون این نهرها و کانالها رهاسازی شده بود، توانستیم حجم ظرفیت آبگیری آنها را افزایش دهیم که نتیجه مثبت این اقدام را در بارندگی اخیر با کاهش میزان آبگرفتگی معابر علیرغم افزایش میزان و شدت بارندگی نسبت به سالهای گذشته شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه نیروهای خدماتی شهرداری به عنوان مثال تنها در عملیات لایروبی بیش از ۷۰ تن ضایعات و زباله و نخاله جمع و دفع کرده اند، گفت: شهروندان حاشیه این نهرها خود باید احساس مسئولیت نموده و بیشتر مراقب باشند و از تخلیه هرگونه پسماند و نخاله در نهرهای شهر خودداری کنند.

شهردار پاوه در ادامه گفت: توپوگرافی شهر پاوه و اختلاف سطح مناطق مختلف شهر از یکطرف و وجود بافت فرسوده وسیع، نامناسب بودن زیرساختهای شهری، فرسودگی و کم ظرفیت بودن بخش بسیار وسیعی از کانالهای دفع آبهای سطحی شهر و همچنین کانالها و شبکه های زیرزمینی از طرف دیگر باعث می شود در بارندگیهای شدید، باران آبهای جاری شده در شهر فرصت دفع پیدا نکنند و مشکلات آبگرفتگی در معابر و حتی برخی منازل بافت قدیمی شهر بروز کند و شهروندان را با مشکل روبرو سازد.

وی با تأکید بر اینکه این قبیل مشکلات یک شبه به وجود نیامده اند و بنابراین در بازه زمانی کوتاه هم قابل رفع نمی باشند، افزود: باید با تدابیر و راهکارهای مناسب و در گذر زمان و تأمین هزینه های مورد نیاز این امر، اوضاع را بهبود ببخشیم و در این راه به مشارکت و همراهی و سعه صدر شهروندان عزیز نیازداریم تا در بهینه سازی شهر و رفع مشکلات موفق عمل کنیم.

شهرداری (6)

شهرداری (7)

شهرداری (5)

شهرداری (4)

شهرداری (3)

شهرداری (12)

شهرداری (8)

شهرداری (11)

شهرداری (10)

شهرداری (9)