یک نظر

  1. 1

    ضرغام ایوب زاده

    هنر امروز باید بتواند انچه را که بچه های جبهه وجنگ در دفاع از این ساحت و حریم مقدس از خود بیادگار گذاشتند به نسلی که مورد تهاجم کانا ل های ماهواره ای انچنانی وشبکه های اجتماعی انگونه که همه ی ما شاهد هستیم قرار گرفته رسانیده و روح دین پروری و میهن پرستی را در وجود این نسل احیا وبپروراند چرا که این قصه سر دراز دارد واین نبردی است به بلندای تاریخ بشریت که همیشه حق وباطل در نبردی مداوم بوده وجنگ مانمونه ای از این تداوم نبرد بود و نودشه بعنوان سنگری در دارازی 1354 کیلومتر مرز مشتر ک با عراق انچنان خاطره ویادگارهایی از تعدی تجاوزگران و ایادی مزدور وداخلی انان در ذهن وخاطر خود دارد که بتواند نه یک فیلم بلکه …….را پذیرا و میزبانی کند

    پاسخ دادن

نظر دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.