قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی
شما اینجا هستید
اخبار » هاوارزیندَەم مەكەردێوە / جەهانگیرمەحمود وەیسی

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه : ڕۆڵە گیان ئینە تەختەكێنێ، مەشیۆ وەششان كەرینە.

بابە چندَ ساڵێن ئینە هەرمانە‌‌و ئێمەن، بازە با هە‌رمانیەتەری كەروونە شەكەتەنانێ، هەردووە دەسێم زامدارێنێ. گیانیچم مانیان؛ پێسە مەزانوو جهانگیر محمود ویسیگیانوو دارەكان مەكێشوونە.هەتا كەی بزمارێ بكوەورە؟ مەگەر ژیوای هەتا كەیەن؟

ڕۆڵە گیان بووسە،سەوای هە‌رمانە‌و وێتدەس پەنە كەرە،دنیا پێسە نمەمانۆ.

ژەنەكێ ماچی وت؟

شاهۆ، شاهۆ، ئەرێ پیاكە پێسە بزانوو وت.

حەقێقەت نا لاو ئێمەوە، تەنیا نا لاو ئێمەوە، كەسێوەتەر  مافو  ئانەیشە نیەن بواچۆ حەقێقەت چێشەن.

ئەی شێت،ونتاڵی بێ سەمەر،مەگەر تۆ كێنی حەقێقەتی بە مڵكوو وێتمەزانی؟دنیا مەگەر مەڵكوو تۆی پەپوولە كوشییەن؟بخوەوە، پا دەسو پەنجە وناڵینەیتە،تۆ ناوەشەنی،ئازاردەرەنی،وەشتمەی ئازارە  وە‌ش كەرینە، مۆسیقاو مەردەینی.

شاهۆ، شاهۆ

هۆشم نا وێمەرە گەرەكمەن ئی ونتاڵییە حاڵی كەروونە، با هەرچیش نا پەنە سەرو ئەمنەرە،هاڵیش كەرۆ،هەرچیش هەن بماڕووش سەرو ئەمنەرە،

وەرم دەیدێ، هەی، هەی وێتسەرو ئەمنەرە هاڵی مەكەرینە؟ دەسم مەگێردێ با گرد كەس بزانۆ.

شاهۆ، شاهۆ، وەسێن.

هەركەس چی چووار دیوارەنە پاش بترازیۆ، وناڵینش مەكەرمێ، زیندَەش مەكەرمێوە، مەشیۆ پێسەو ئێمە ڕەفت كەرینە.

تۆ كێنی؟ چێش ماچینە؟

مەزانوو چێر چەپۆكەو ئادَیشانەنی، گردكەسێوە مەژناسۆتَ،

شاهۆ ئەمن حەیفم مەی تۆ پات بترازنینە ئەولاو ئێگەیە، مەزانوو زیندَەت مەكەرانێوە.

ئەمن پێسە تۆ نیەنانێ، نا نمەتەرسوو، تۆ چووزانی ماناو زیندَە نەویەی، چێشەن؟ هەر ئا چەپۆكێتە وەسێنێ وەنەتمەدَانێ .

وەرم دەیدێ شمە نایدێ جە وەڵاتوو بزماریەنە، نمەتاودێ وێتان ڕزگار كەردێ، گمێ بیدێ، مڵە پیسەکێ.

شاهۆ، شاهۆ، هۆرزە، چێشتەن پچی مەقیڕنینە؟

هۆرزە بزماری بكوەرە، مەشیۆ كەس نەتاوۆ ڕایوە پەی بەرشیەی بێزۆوە، ئێمە  هەتایەنمێ.

بازدێ با بووسوونە، مەشیۆ هەمتەری دژمانی بدَۆنە، حەساوی شەكەتیم بەر مەشۆ.

ئەی هاوار، مەشیۆ هەمیشە خەڵكوو بزمار و دیواری بوینوونە، شەكەتەنانێ، هەرگیز نمەتاوو چێگەنە بژیوو.

شاهۆ، چەنی زاتتهەن پاسە وڕێ مەدَەینە، ئیگە دمایین وەڵاتەن وەشەویستەرین وەڵاتەن، گردو دنیای مەشێۆ پەی ئێمە سەرە بوزانێرە ئێمە  هەتایەنمێ، مێژوو چێگەنە مدران، ئێمە دمایین راویارو ئی تاریخیەنمێ، هەركەسێوە پاش بنیۆ بەر، جە ئێمە نییەن، هەر كەس جە ئێمەیچ نەوۆ، نەویەیش خاستەرەن، بێ بە مار، پەپوولێ، مریچڵێ، یان كاوەتری،  راسش  بواچوونە، زیندَەت مەكەرمێوە…  ئێگە دمایین یاگێ پەی تۆن.

تۆ سوورەنی جە واتەكانتَ، ئا كتێویە باورە «ئەحمەدَ» مەشێۆ وڕاوەكێش بدَەیمێ وەروو وەرەتاوی هەتا سەوزێ بانێ و ئێمە بتاومێ بووڕمێشان. مەشیۆ زیندَەت كەرمێوە. تۆ پاتنیان بەرو هەتایی.

هەرچی مەكەردێ، كەردێ، ئادَێ وێشان ئامێبێنێ، ئەمن گیانیوە پەتی بێنێ، ئامێ نیشتێ سەروو گلبوولە سوورەكانو ئەمنەرە، چێویە دێنێ دەسشانو، ئادَیچێ بەرێنێش پەی مەژگیم، مەژگم.

 وەرو وێشۆ هەر دژمانی زانێ. لوێدێ، وازم چەنە باوردێ، هەرچی دژمانە هەتایی هەنە، پەی ئەمن. رەحمتان بۆ، شمە گەورەبیەو وەڵاتوو رەحمیەندێ .!

ئەحمەدَ بوانەوە :

هەر گیانێ بێنێ ، زیندَێ بێنێوە. ئەمن قیڕنێنێ گەرەكم نییەن زیندَە بوونەوە، بەڵام ئادَێ بە مەیلوو وێشان  هەرمانە كەرێنێ. زیندَەوە بیەی، گەورەترین ئازارە بێ.دمایین حوكمو دەسەڵاتی بێ. ئی زیندَە بیەیە، سەخڵەت‌تەرین تەنیاییوهەتایی تازەی بێ. چی هەتایی تازەیە،چی زیندَەوە بیەیە كەس ساخ نەوێ. كەسانێوە لووتەشان،دەس و پاشان مەڕیایبێ،بڕێوەتەر دەم و ڕووشان تەمام واڕیایبێ.قلیاشان سەروو دەم و ڕوویشانەرە پاشیابێ. كەسانێوەیچ قژێشان كنیایبێنێرە، ددَان مەڕیای چێوێوە ئەڵاجەوی نەوێ. بە هەزاران كەس گۆشێشان دڕیایبێنێ و كەڕێ بیێبێنێ. بڕێوە گۆششان جە بێخەنە بەرئامێبنێ.یۆ دەسێش نیایبێنێ وەروو ڕۆخەڵاكانشۆ هەتا نەگنانێرە، ئەگەر ڕۆخەڵایوە بكەوتایرە، دوێ جارێ‌تەری زیندَەش كەرێنێوە. شوانەشان پاسە پەنە كەردەبێ. واتش :

پەی دووەمین جاری زیندَەشان كەردانێوە. ئانەیە نمەگێڵنوونەوە كێ حوكمەكەش دا،گرد پێسەو یۆینێ.ئامێ وەرو چەمیمۆ هەزاران زاڕۆڵێشان كە هەر یۆ جە ئەویتەری زەریفتەر بێ،بە گاز و سەم خنیكنایشان، ئیجار چەمێشان بەر ئاوردێ و،دایشان كۆڵەو ئەمنەرە كە مەشیۆ پەی هەركامەیشان زەریفتەرین وشێ پێدَا كەروونە،بەڵام تەماموو وەڵاتی گێڵانێ، دەورو دنیایم داوە، نەتاوام وشێوە پێدَا كەروونە، هیچ وشێوە نەتاوێ وێش بدَۆ قەرەو ئا چەمانە، گردێ بە غەمگینتەرین هاوارێ، بیەی بە بزماری و چەقای گیانمەرە، ولی تۆمشان نەمەنەبێ، مەشیای زیندَەشان كەروونەوە، ئادَیچم نەتاوا. گەورەتەرین سێحرانو دنیایم جەم كەردێ هەتا ڕازەو زیندَە نەویەیم پەی بواچان، بەڵام تەنیا هاوارێوەم شنەوت. دەنگو وێم بێ، ڕووبەڕووشەنە نیشتانێرە، هەرچی دەس بەرێنێ بخنیكنووش نازێنێ، دەسم نزیك كەردوە، قیڕناش: بۆ سۆحانەكەتبوەرە وەختوو كاریەن.

مەشیای پەی جەلادەكان، جە وەنو ئەرخەوانی و وشارەو وەرەتاوی، بە باڵەو زەریفەو پەپوولەكان، ولی وەشبۆیشان پەی وەش كەروونە.ئینە تازە سەرەتاو ڕاو زیندَەكەردەی بێ. ئەمن فرەتەر جە جەلادە وردیەكان قینەم بێ. ئادَێ بە تەسبێحەو دەسیشان پەی كەڵەكەو باخیشان جە دارێ وناڵینێ و مێوەی شلەقیای پەڕ بە مەژگ پەڕچین وەش كەرێنێ، جارجاریچ پەڕچینشان جە قاچەو بڕیاو جوانەكان تەیمانە كریایبێ.مەشیایە كەسیچ بە سێحرەو ئا هەرمانێشە نەزانایە.

شاهۆ هۆرزە، وەرەتاو وەختەن بەربەی، وەختوو هەرمانێن ، بابەتبزمارێش ئاوردێنێ مەشیۆ بكوەیشانەرە.

هۆر نمێزوونە: قینەمەنە بزماری، وەشم چی هەرمانێ نمەی. وەختێوە بزماری مەكوەورە چێوێوە پێسەو ونی چەنەشان مەمجیۆرە، ئانە هەرسەو چەمو دارەكانەن.

ڕۆڵە قسێ پاسینێ مەكەرە،بەتاڵ و بێ نانمان مەكەرە،با خەڵكی پەنەتنەزانۆ،یەكسەر مەوەراتپەی شێتخانەی.

ئەدَا،دەی با بەران مەگەر گردوو خەڵكوو ئێگەیە ژیرەن؟

ئەی بەدَبەختو وێم ماچی جە ڕاسشەن!

هۆرزە ڕۆڵە گیان،بابەكەم،گرد كەسەكەم،تەنیا تۆنی ڕۆشناییم.

ئەدَا،نمەتاوو،تەماشاكەرە، ئا تەختە چەنی مەگرەوۆ،چەنی هەرسێ وناڵینێ مەمجۆرە.

شاهۆ ئەمن مەوینووش،بەڵام ئانە ونی نیەنە،ژەحرو دارەكەین،خۆ دارەكەشان جە ڕێخە نەوڕیەن، هۆرزە،

ئەدَا ئەگەر تۆیچ ئانە ئەمن دیەنم بوینیشان ……

ڕۆڵە وەڵێ تۆنە ئەمن دیەنم،تۆ لەمەو ئەمنەنە بێشی،ئا وەرموو تۆمە دییەن، پەوكەی ئامەن وەرموو تۆیچ.

ئەدَا مازینە زیندَە نەوونەوە؟

بووسە ڕۆڵە گیان دەی بووسە.

ئاڕۆ كەس بزماریش نەكوایرە،شار و دەگا ژڵیژیابێ،تەختەكێ جە وەشیەنە دیسان ڕیخەشان دابێرە و نەختێوەیچ سەوزێ بیەبێنێ،واچیشی سەما و زەماوەندَە مەكەرانێ.دارەكێ جە دارستانەنە بە شنێوە وەش لەرێنێوە،پەی تامێوە حەقێقەتی تاڵ وێش نمانێ،

بابە وەختیە ئامەوە و شاهوش پاسە دی،دیقش كەرد و مەرد،هەرگیز نەزاناش  شاهو پەی چێشی وتەبێ،لوا هەتا بە هەتایی یاو ….

 1. eshamsaldini@gmail.com

  با توجه به گسترش روز افزون تلفن های همراه و بخصوص تلفن های مجهز به سیستم عامل اندروید ، هم اکنون وقت آن رسیده است که سایت شما شعبه ای نیز در تلفن های هوشمند ایجاد کنند.ما مفتخریم طراحی نرم افزار اندرویدی سایت شما با قیمت مناسب فقط با 200 هزارتومان جهت تمایل میتوانید درخواست خود را برای ما ایمیل نمایید eshamsaldini@gmail.com
  نمونه کار در زیر پیوست شده
  https://cafebazaar.ir/app/com.sedayezarand.ir/?l=fa
  https://cafebazaar.ir/app/com.caffe.news/?l=fa
  سپاس گذار شما شمس

 2. مهرداد

  فره وش به سپاستان که رو

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری ،تحلیلی سلام پاوه |