درباره ما

مدیر مسئول، سردبیر

نام و نام خانوادگی : فرهاد صالحی
تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی ( مدیریت و برنامه ریزی)
ایمیل : admin@salampaveh.ir
fakhri (2)

خبرنگار ، ویراستار

نام و نام خانوادگی: صهیب زربان
تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
ایمیل: zarban@salampaveh.ir